Ministarstvo pravde i uprave

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARA

Postavljeno na: 
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Tražim da mi se dostavi relevantna dokumentacija o registraciji Udruženja "Čuvari Bosne", registrovanog pri Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Neformalnim putem ( portal SB) došla sam u posjedf dokumenta broj: 116-05-962616, 25.05.2016. pod nazivom prijedlog Zaključka Vladi KS kojim je navodno ministrica Zilha Ademaj dostavila prijedlog Zaključka Vladi KS koji predlaže Vladi £da se smijene člano

Postavljeno na: 
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Nedavno sam bio blago rečeno, iznenađen, kada sam od resornog ministra pravde i uprave, kod kojeg se vodi evidencija udruženja građana, čuo da u Kantonu imamo preko 2150 registrovanih udruženja građana. Jako me interesuje da li su sva ta udruženja aktivn

Postavljeno na: 
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Budući da sam već jednom postavio pitanje sektoru za upravni inspektorat, na koje sam dobioneumjesan odgovor u kojem gospođa Čaušević insinuira da sam iznio netačne podatke, lično sam se uvjerio za razliku od nje , o stvarnom stanju na terenu. U mom prisu

Postavljeno na: 
14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, gdje se radi o interresornoj nadležnosti, a odnosi se na problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo:

Postavljeno na: 
14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: 

"Da li je ijedan organ Kantona Sarajevo pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti za nastale propuste u radu Kantonalnog tužilaštva koji su navedeni u izvještaju o radu Kantonalnog tužilašva za 2015. godinu, koji je usvojila Skuptina KS?"

Postavljeno na: 
14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: 

"Da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine" FbiH br. 45/2) izvrši nadzor nad zakonitošću rada ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i

Postavljeno na: 
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori