Ministarstvo pravde i uprave

Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo

Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo Nosilac posla: Ministarstvo pravde i uprave Predlagač: Vlada Kantona Rok: Nakon donošenja amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na Grad Sarajevo Sadržaj amandmana utvrdiće se zavisno od obima izmjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (teritorija Grada, nadležnosti Gradskog vijeća, način izbora gradonačelnika i vijećnika, broj vijećnika i dr.).