vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko prež

Efendić Faruk
Pitanje

U vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko preživljavanje, ministar Pećanac i resorno ministarstvo raspisuju milionski javni tender za nabavku 1500 pištolja marke "glock 17" za MUP KS.
Dakle postavljam slijedeća pitanja;
• po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga i potreba se vrši pomenuta javna nabavka 1500 pištolja, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u KS, te činjenicu da se ovom nabavkom troše sredstva poreznih obveznika odnosno građana KS?
• Kako se uopće mogao raspisati javni poziv bez pravnog osnova, a da predhodno nije usvojen Pravilnik o tehničkim karakteristikama pištolja? U raspisanim uslovima i tehničkim karakteristikama se mogu prijaviti samo ponuđači pištolja Glock 17, iako se na tržištu za istu ali i manju cijenu mogu dobiti daleko kvalitetniji pištolji.Ovim postupkom se bez zakonitog osnova isključuju svi drugi prizvodi čime se tender monopoliše, gdje se direktno dolazi do sticanja nezakonite koristi u stotinama hiljada maraka za onog ko bi eventualno dobio ovaj sumnivi "posao".

Odgovor: 

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godine koji je usvojen i odobren od strane Skupštine Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za nabavku opreme te je u skladu sa planom opremanja policijskih službenika te potrebama nadležnih iz Uprave policije predviđena nabavka 1500 službenih pištolja.
Što se tiče pravnog osnova za raspisivanje javnog nadmetanja polazni pravni okvir je Zakon o javnim nabavkama zatim Zakon o unutrašnjim poslovima te Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju koji je donesen u skladu sa gore važećim propisima.

Ugovorni organ je raspisao javno nadmetanje-međunarodni otvoreni postupak i pored činjenice što Zakon o javnim nabavkama dozvoljava primjenu odredbi člana 5. tačka d) koji se odnosi na ugovore na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, ugovori iz oblasti odbrane, proizvodnje ili trgovine oružja, vojne opreme i namjenskog materijala. (Službeni glasnik BiH broj 49/04 od 02.11. 2004 godine)
Na vaše pitanje o pravnom osnovu za raspisivanje javnog poziva obavještavamo vas o sljedećem;
Javni poziv je raspisan 11.10.2013.godine a objavljen u Službenom glasniku BiH 81/13 broj obavještenja o javnoj nabavci- 202-1-1-11-218/13 kao međunarodni otvoreni postupak.Vaš navod je u potpunosti netačan ili ste slabo informisani kada kažete da je javni oglas raspisan bez pravnog osnova tj, da predhodno nije usvojen Pravilnik o opremi. Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je donesen 04.10.2013 godine broj 01-616/13 i to na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (Službene novine KS broj 22/00 prečišćen tekst 15/02, 18/02 i 22/02). Na navedeni Pravilnik je dostavljeno i mišljenje Ministarstva Pravde i uprave Kantona Sarajevo broj 03-07-02-20614/13 od 01.08.2013 godine o usklađenosti pravilnika sa pravnim aktima i legislativama te ova informacija u potpunosti osporava vaše navode da je javni oglas bez pravnog osnova.
Pravilnikom je propisano osnovno naoružanje pripadnika MUP-a KS, i definicija osnovnog naoružanja sa tehničkim karakteristikama, koje su upravo i bile vodilja za predmetnu javnu nabavku.
Vaše pitanje odnosno konstatacija da se raspisanim tehničkim karakteristikama mogu prijaviti ponuđači jednog modela pištolja je u potpunosti netačna i očigledno da niste dobro informisani. Naše ministarstvo se u potpunosti pridržavalo Zakona o javnim nabavkama i to član 1 tačka 1. te je tehničkim zahtjevom data mogućnost da se prijavi veći broj ponuđača sa svojim proizvodima, što dokazuje da je u tehničkim karakteristikama dat raspon koje zadovoljavaju Pravilnik, a uporedo se u zadatim tehničkim podacima može pronaći 15 proizvođača sa preko 60 modela pištolja.
Ugovorni organ u ovoj fazi postupka nabavke osnovnog naoružanja- službenih pištolja na sasvim (ex llege) način, se pridržavao odredbi člana 1. stav 1. tačke c. Zakona o javnim nabavkama, kojom prilikom je u potpunosti ispoštovao Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, tako da je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti među svim ponuđačima.
Naime ugovorni organ je u cjelosti ispoštovao princip jednakog tretmana i transparentnosti iz čl. 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao osnovnih načela javnih nabavki, te u smislu čl. 13. istog Zakona , dobavljačima dao potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora uključujući između ostalog i opis proizvoda (pištolja), iznos, količinske specifikacije, tehničke specifikacije, sve u cilju osiguranja dosljedne primjene osnovnih načela postupka javnih nabavki u kojem slučaju se radi o postupku sa međunarodnim karakterom, gdje se međunarodni dobavljači ne smiju staviti u diskriminatorski položaj u odnosu na domaće dobavljače.
Ugovorni organ u postupku nabavke ove vrste robe u cjelosti se pridržavao odredbi člana 9. stav 1. tačke a. Pravilnika o standardizovanoj opremi i naoružanju MUP-a Kantona Sarajevo.
U svakom slučaju Ugovorni organ u smislu odredbi člana 14. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odbit će sve ponude kojima se nude robe i usluge ili radovi koji suštinski ne ispunjavaju tehničke specifikacije sadržane u tenderskoj dokumentaciji.

Nadležni iz Uprave policije smatraju da je nabavka pištolja prijeka potreba, te da je neophodno da se pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo opreme na adekvatan i kvalitetan način što će u krajnjoj liniji osigurati nesmetan rad policijskih službenika kao i adekvatnu zaštitu kako policajaca tako i građana i imovine.
Takođe vas kao zastupnika informišemo, da je stanje službenog naoružanja pripadnika MUP-a KS, ne zadovoljavajuće, tako da sa aspekta česte opravke naoružanja koje je trenutno u upotrebi kod policijskih službenika MUP Kantona Sarajevo, isto ministarstvo izlaže se sve većim i suvišnim troškovima zbog opravke takvog oružja.Kod pripadnika policije u velikom broju možete pronaći službeno oružje koje je staro od 15 pa čak i 30 godina, zbog čega i je nabavka novog službenog oružja sasvim opravdana.
Dajemo Vam za primjer jedan pokazatelj da pojedine renomirane firme koje se bave proizvodnjom oružja preko 300 godina, daju garancije na svoje proizvode do 10 godina, stalne eksploatacije, tako da sami možete zaključiti u kakvom je stanju naoružanje kod pripadnika policijskih struktura.
Nadalje vas informišemo da do sada u MUP-a, KS nije postojala unificiranost naoružanja i opreme (što je praksa u svim evropskim i svijetskim agencijama za provođenje zakona), te da kod pripadnici policijskih struktura MUP-a KS, kao službeno oružje koriste 8 različitih modela službenog kratkog naoružanja različitih proizvođača od kojih pojedini više ne proizvode niti rezervne dijelove za te modele.
Navod da se na tržištu mogu pronaći pištolji sa “manjom cijenom “je tačna ali vas isto tako informišemo da ti pištolji nezadovoljavaju niti kvalitetom kao ni potrebama poslova koje obavljaju policijski službenici, kao i to da bi onda bili prinuđeni mijenjati osnovno naoružanje policijskih službenika svake dvije godine, te bi nam ta "MANJA CIJENA" dugoročno gledajući bila sve samo ne “manja” i ekonomičnija.
Takođe pištolji sa "manjom cijenom" na tržištu upravo zbog navedenog zahtjevaju i češće servisiranje, kao i činjenicu da su zamjenski dijelovi skuplji ili je nemoguće doći do istih.
Ono što je traženo je upravo to da postoje garancije za proizvode, na kvalitet od 10 godine stalne eksploatacije što je i veoma bitno zbog poslova koje obavljaju policijski službenici.Iz gore navedenih činjenica smatramo da je vaše pitanje postavljeno zbog nedovoljne informisanosti.
Naime, službeni pištolj koji je predmet nabavke je namjenjan policijskim službenicima, gdje stalna eksploatacija takvog oružja između ostalog predstavlja bitan element pri odabiru vrste i modela pištolja.
Nabavka ove vrste opreme u potpunosti se vrši u skladu sa postojećim podzakonskim propisima ovog Ministarstva, ako se uzme u obzir složenost poslova i zadataka koje obavljaju njeni policijski službenici i kao takva ima sasvim opravdan karakter, što se može ogledati i u znatnim uštedama budžetskih sredstava u budućnosti, jer su predmet nabavke službeni pištolji, koji se trebaju koristiti duži vremenski period.
Ugovorni organ se i u ovom postupku pridržavao načela iz člana 1. stav c. Zakona o javnim nabavkama BiH, kao i člana 2. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a sve u cilju osiguranja najefikasnijeg načina korištenja javnih sredstava čime je preduzeo sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti, tako da svi ponuđači imaju ista prava, te mogu ravnopravno učestvovati u postupku zaključenja ugovora, ako ispune zahtjeve Ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

POSLANIČKO PITANJE

Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podijeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i u ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?

ODGOVOR:

Uniforme koje su nabavljene u prethodnom periodu za mandata bivšeg ministra sa kojima je zadužen određeni broj policijskih službenika nisu u upotrebi iz razloga što je nakon podjele predmetnih uniformi kao i cipela i gojzerica utvrđeno od strane ovlaštenog inspekcijskog tijela za kontrolu kvaliteta da navedena uniforma ne odgovara tehničkim karakteristikama i kvalitetu koje su decidno propisane Uredbojm o jedinstvenoj policijskoj uniformi ( kvalitet tkanine, boja, sirovinski sastav, otpornost na vlagu i sl.), zbog čega ista se ne koristi obzirom da nošenjem neadekvatne i neupotrebljive uniforme može se odraziti na zdravlje i sigurnost policijskih službenika. U prilog navedenom je i činjenica da je u namjeri da se bar dio uniforme (obuća i gojzerice) stavi u upotrebu vršena reklamacija dobavljaču iz Prnjavora koji je naknadno ugrađivao i vršio doradu predmetne obuće, te kao tako dorađena opet je dostavljena nadležnoj agenciji za kontrolu kvaliteta "EURO INSPEKT" koji je definitivno dao ocjenu da kvalitet obuće ne zadovoljava osnovne karakteristike te je kompletna procedura vezano za nabavku obuće predmet sudskog odlučivanja i utvrđivanja krivične odgovornosti za krivično djelo - prevaru od strane dobavljača. Napominjemo da je za navedenu uniformu u prošloj Budžetskoj godini uplaćeno cca 1.500,000,00 KM koja su faktički "propala" jer nije nabavljena upotrebljiva oprema za što odgovornost snosi bivši ministar, jer Uprava policije apsolutno nije bila uključena u tenderskoj komisiji za nabavku ove opreme niti je sudjelovala u kompletnoj proceduri.