U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima loka

Irfan Čengić
Pitanje

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.

Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutni Zakon o državnoj službi Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju prednost, smatram da je potrebno u Zakonu o državnoj službi Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom većim od 60% Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo, molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 29 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da