Pitanje: Molim da mi dostavite kopiju programa utroška sredstava za 2021. godinu  koji je Uprava za šumarstvo dužna izraditi shodno članu 62. stav (2) Zakona o šumama Kantona Sarajevo.