Inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika Stupska - garaže kompleks A (Latička 1/I, 1/II, 1/aI,1/aII, Stupska 21, 21A).