Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupničko pitanje: Molim da izvršite nadzor nad pravnim licima koja vrše promet ogrjevnog drveta na području Kantona Sarajevo i utvrdite da li to čine u skladu sa Zakonom o šumama KS i drugim važećim propisima.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori