Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Zastupnička pitanja vezana za informaciju o konkretnom načinu postupka provjere, postupku i načinu kažnjavanja sa dnevnim pregledom i poduzetim mjerama u suzbijanju pojave kršenja mjera za osobe kojima je izrečena pisana mjera samoizolacije.

Inicijativa za poduzimanje svih aktivnosti na čišćenju i uređenju Park šume Hum, kao i kažnjavanju onih koji su svojim aktivnostima Park šumu Hum pretvorili u malu deponiju, a zapravo Park šuma Hum treba postati perspektivno mjesto za turiste.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za inspekcijski nadzor nad Općinom Novo Sarajevo i njenim postrojenjem za zagrijavanje, koje koristi lož ulje, da li je njegov kvalitet u skladu sa članom 16. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za provođenje obaveza iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim Inspekciju zaštite okoliša da mi dostavi spisak subjekata kontrole koji nisu u zakonskom roku dostavili rezultate monitoringa emisije polutanata u zrak, te da me obavijestite šta je Inspekcija poduzela ...

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori