Inicija za produženje radnog vremena u ugostiteljskim objektima sa muzikom uživo

Sejo Bukva
Inicijativa

"moja se inicijativa odnosi na rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo. Svjedoci smo sve većeg dolaska stranih i domaćih gostiju u naš grad. Naš grad ima mnogo toga što može da ponudi turistima preko dana, ali smatram da bi trebalo da imamo i neku ponudu noću. Imidž grada Sarajeva temelji se na dobroj hrani i zabavi. U dosadašnjem zakonu imamo stavku da je muzika uživo dozvoljena u ugostiteljskim objektima do pola noći (00:00h) ili maksimalno do 01.00h poslije ponoći. S obzirom da većina tih restora neradi u večernjim satima, dešava se da gosti budu uskraćeni za slušanje naše prepoznatljive muzike i time ne dobivaju potpuni ugođaj bosanske zabave uz prepoznatljive kulinarske specijalitete BiH. Naravno, moramo voditi računa o našim sugrađanima koji imaju stanove u zgradi ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta. Da bi riješili taj problem, moj prijedlog je da objekti koji žele da imaju muziku uživo tokom cijele noći, podnesu zahtjev resornom ministarstvu a da ministarstvo napravi određene timove koji su specijalizovani da obiđu te objekte i izvrše potrebna mjerenja o količini buke i kako ju riješiti. Nakon pregleda, odabrani tim daje nalog za preinake za zaštitu od buke. Ako ugostiteljski objekti to ispoštuju, dobija se dozvola za produženi rad.
Ovu inicijativu sada iznosim jer je danas na Dnevnom redu Skupštine Zakon o turizmu i Zakon o buci u KS, a u cilju poboljšanja ugostiteljske ponude uz vođenje računa o "miru u kući" naših sugrađana."

Odgovor: 

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoliša, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima."

Članom 11. stav 1. tačka 2. i 7. Zakona definisano je "U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je obavezan:
2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekat obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;
7. pridržavati se istaknutog radnog vremena;"
Članom 11. stav 2. Zakona definisano je da "Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena u ugostiteljskim objektima, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana u kojima je ugostitelj dužan poslovati utvrđuje nadležni organ", a to je nadležni općinski organ.

S obzirom na navedeno Inicijativa za produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima sa muzikom uživoje u nadležnosti slijedećih organa:
• Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Zakon o zaštiti od buke)
• Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o prekršajima javnog reda i mira, na osnovu kojeg svaka općina donosi svoju Odluku o prekršajima javnog reda i mira) i
• Nadležnog općinskog organa koji donosi Odluku o radnom vremenu na području svake općine posebno.