Da se u centru grada pravi zaštitna zona od 12 metara u izgradnji puteva, što nije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju

Backović Zaim
Pitanje

Poslanik Zaim Backović na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, naglasivši da je nedavno došao do saznanja, da se u centru grada pravi zaštitna zona od 12 metara u izgradnji puteva, što nije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju jer Zakon za gradske sredine dozvoljava samo trotoar,postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
“Da li to u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo stvarno vide?”