Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Pitanje koje se odnosi na Osnovnu muzičku školu Ilidža


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Izmjena odluke o pedagoškim standardima


Smiljana Viteškić

30.04.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijatvu da se izmijeni i dopuni Instrukcija o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u insttucijama antona Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u antonu Sarajevo (Sl.novine S 38/20)
u članu 3, stav f.tačka 1.i iza teksta“Osnovno uvećanje za dijete demobilisanog borca čiji otac... i majka ili otac i majka,ili roditelji imaju 23 mjseca učešća u oružanim snagama... Suštna je da se i učešće majke u oružanim snagama tretra, kao i učešće oca.


Smiljana Viteškić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijatvu da Ministarstvo za boračka pitanja pristupi izradi
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kalendara za
obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnost iz perioda odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995. u Kantonu Sarajevo.
Obrazloženje:
Na obilježavanju Dana opsade grada Sarajevo 05.04.2021. na Mostu Suade i
Olge nije bilo predstavnika Vlade i Skupštne KS ,jer ovaj događaj vjerovatno
nije u Kalendaru (nema drugog opravdanja).
Prijedlog ove Odluke duži period je u Planu rada, ali nikad nije donešen.
Predlažem da Ministarstvo za boračka pitanja u sradnji sa nadležnom
komisijom Skupštne Kantona Sarajevo predloži nacrt i obavi raspravu u svim
relevantnim insttucijama i boračkim udruženjima, te prijedlog Odluke dostavi
Skupštni na usvajanje.


19.04.2021