Zastupnička inicijatva prema Ministarstvu za boračka pitanja.

Smiljana Viteškić
Inicijativa

Podnosim inicijatvu da se izmijeni i dopuni Instrukcija o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u insttucijama antona Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u antonu Sarajevo (Sl.novine S 38/20)
u članu 3, stav f.tačka 1.i iza teksta“Osnovno uvećanje za dijete demobilisanog borca čiji otac... i majka ili otac i majka,ili roditelji imaju 23 mjseca učešća u oružanim snagama... Suštna je da se i učešće majke u oružanim snagama tretra, kao i učešće oca.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 April, 2021
Pošalji mail: 
Da