Zastupnička pitanja

Samir Suljević

Samir Suljević

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Vlada Kantona Sarajevo ima evidenciju o direktorima kantonalnih preduzeća i uprava, koji su zbog kršenja normativnih akta, ugrožavanja prava radnika, te drugih zloupotreba položaja kažnjavani od nadležnih sudova, inspekcija i agencija? Molim da mi se osim imena direktora dostavi i visina kazni, te da li su te kazne plaćene iz sredstava firmi. Ukoliko imate ove informacije molim vas da mi ih dostavite i to za period posljednje tri ( 3 ) godine.


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li ste Vi ministrice Softić-Kadenić dostavili moja zastupnička pitanja i napisali tekst objavljen u navedenom portalu koji sadrži niz neistina. Ovo pitanje postavljam iz razloga što sam jedino Vama, na Vaše traženje, ista dostavio putem vibera, potpisana. Napominjem da u vrijeme pisanja tog teksta pitanja nisu bila objavljena na zvaničnoj stranici SKS?

Ako je odgovor da niste, imajući u vidu da ste ih Vi jedino imali možete mi odgovoriti kome ste ih proslijedili?


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Šta se sve podrazumjeva u funkcionalno stanje?

Da li imate informacije u kakvom su stanju namjenska skloništa u KS i šta uraditi sa skloništima koja su izdata privrednicima kao skladišni prostor?

Slažem se da se skloništa trebaju što hitnije osposobiti, mada nisam siguran da je to putem kućnih savjeta funkcionalno. Takođe predlažem da se putem medija i printanih obavještenja stanovništvo obavjesti šta raditi ukoliko se šta desi, gdje ko ići i tako dalje...


Samir Suljević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imate li saznanja da su u postupcima Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasnost na Pravnik, jer kako kažu isti nije u konačnici izgledao isti kao onaj za koj je data saglasnost?

2 Kako je novim Pravilnikom predviđeno povećanje plata za 90 od ukupno 117 uposlenika i to od 20 KM do skoro 300 KM ( 45 uposlenika do 80 KM), a za 19 uposlenika nema povećanja plata, te da je za 7 dugogodišnjih uposlenika predviđeno smanjenje plata u iznosu od 81 KM do 406 KM ( uzimajući u obzir i radni staž ovi iznosi su veći) nije mi jasno iz kojih se sredstava ovo planira?

3 Da li su sredstva za povećanje plata, na ovakav način, ona sredstva koja smo na 45. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, u iznosu od 280.000 KM, predvidjeli na ime linearnog povećanja plata za sve uposlenike JP TV SA


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Upit sindikalne organizacijUpit sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja platae JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata
1 Upitom sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata Uprava je odgovorila aktom 01-212/22 od 19.02.2022. godine i nije dala odgovor na traženo, ali je između ostalog navela:

„Uprava je postojeću sistematizaciju u potpunosti prilagodila stručnoj spremi i radnom iskustvu uposlenika bez obzira što značajan broj nema adekvatnu stručnu spremu, niti je stekao iskustvo kojima je kompenzirao nedostatak formalnog obrazovanja“. Ne razumijem šta ovo znači?

Još više mi ništa nije jasno kada se uzme u obzir da među četvero uposlenika, sa najvećom platom u JP TV SA (po novom Pravilniku) je dvoje sa VSS 180 ECTS bodova, a da skoro svi uposlenici sa smanjenom platom su dugogodišnji radnici JP Tv Sa, sa VSS 240 ECTS bodova i više.

Pošto znam da ste o svemu obavješteni, pitam Vas : Da li smatrate da li ima osnova tvrdnja da je sistematizacija učinjena nesinhronizovano, bez postojanja ikakvih kriterija u određivanju koeficienata u platnim razredima, te sa preklapanjem radnih mjesta i obaveza?


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu da je usvajanjem Budžeta za 2022. godinu, Skupština Kantona

Sarajevo obezbijedila 280.000 KM, za potrebe povećanja plata (10%) uposlenicima

JP Tv Sa, koje se nalazi u Vašem resoru, a da isto nije urađeno, postavljam

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Kako je Budžet zakon, a zakon se mora sprovoditi, da li neisplaćivanjem povećanja plata uposlenicima JP TV SA prekršen zakon?

2. Ako je zakon prekršen, šta će te preduzeti?


Samir Suljević

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li je istina da radnici KJKP „Park“ nemaju radne kombinezone, cipele i ostalu radnu opremu?

Da li je istina da su plate radnika na održavanju zelenih površina kao što sam naprijed naveo?

Ako je sve navedeno istina molim da mi se odgovori; Šta se preduzima da se radnicima obezbijedi oprema za rad i povežaju plaće?


Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj mjeri su Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS socijale, odnosno nadlešne ustanove i službe, svjesni ovog problema i koje su glavne aktivnosti koje se poduzimaju da se ova pojava suzbije ?

2. Da li je KJU “Odgojni centar KS” dovoljno kapacitirana da može uspješno odgovoriti svim potrebama u KS ? Šta bi bilo neophodno unaprijediti da bi ova ustanova počela efikasnije djelovati ?


Samir Suljević

24.11.2021

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

" Da li istina da je kantonalni odbor sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH
podnio zahtjev za usmjereni inspekcijski nadzor u JU OŠ „Šip“ Sarajevo, zbog
kako kažu kršenja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, zatim
odredbe kolektivnog ugovora, te pravilnika sa kriterijom za prijem u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao JU na područiju
KS? I kako to komentirate?"


24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Još 2019. godine, Skupština kantona Sarajevo i Vlada KS su vrlo pompezno najavile projekte zapošljavanja nezaposlene djece poginulih branitelja/šehidske djece. U dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje napravljena je analiza, baza podataka sa starosnom i kvalifikacionom strukturom, te smo dobili podatak da se radi oko 600 djece, ove populacije. Imajući u vidu razne informacije postavljam sljedeća

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Koliko je nezaposlene djece poginulih branitelja prošlo ovaj Projekat?
2. Koliko je djece zaposleno na neodređeno vrijeme od pokretanja Projekta, od 2019. godine?
3. Koji je način objavljivanja konkursa, po ovom Projektu?
4. Zašto se ne poštuje školska sprema, niti kvalifikaciona struktura ove djece, već imamo primjere da su visokoobrazovani radili kao NK radnici?
5. Zašto se ovaj rad ne tretira i kao pripravnički staž?
6. Zašto se naknada za ovaj rad razlikuje od poslodavca do poslodavca, kada znamo da je planiran iznos 800 KM, a ima primjera da je ponegdje isplaćeno i oko 470 KM?
7. Šta se, za dvije godine, postiglo ovim Projektom?

Ne želim da morališem, ali smatram da su djeca poginulih boraca već dovoljno propatila u životu, dostojanstveno su prošli put školovanja, obrazovali se, postali akademski građani i sramota je da se neadekvatno odnosimo prema njima.


Samir Suljević

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu
Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili
dijelom snosi Kanton Sarajevo.
2. Da se zadužuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i
Ministarstvo za socijalna pitanja KS, svako u svojoj nadležnosti, da u
komunikaciji sa KJKP „Pokop“ i drugim pokopnim firmama i društvima,
općinama u KS i vjerskim zajednicama koje učestvuju u vjerskom dijelu
dženaze/sahrane, iznađu najbolja rješenja i u što hitnijem roku, uz mišljenje
Ministarstva finansija KS, daju prijedlog po tačci 1. ove Zastupničke inicijative
Skupštini Kantona Sarajevo.OBRAZLOŽENJE
Po evidenciji JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u periodu februar
2020.-mart 2021. godine, od COVID 19, preminulo je ukupno 741 građanin KS.
Imajući u vidu da jedna dženaza/sahrana košta u prosjeku minimalno 2.000 KM ,
dolazimo do informacije da su građani KS, u proteklih nešto više od godinu dana,
od pojave COVIDA 19 do danas, za dženaze/sahrane svojih najbližih, potrošili
cca 1.500.000 KM.
Kako Država nije dovoljno uradila da zaštiti i pomogne svoje građane, da nije
nabavila vakcine, da su bile afere oko nabavke respiratora, da se kasnilo i kasni
sa
mjerama, da cijene životnih namirnica stalno rastu, smatram da Kanton Sarajevo
mora omogućiti da porodice preminulih od Covida 19, što jeftinije isprate svoje
najmilije.

Za realizaciju ove inicijative potrebna su finansijska sredstva i neophodno ih
pronaći ili predvidjeti Rebalansom Budžeta KS za 2021.godinu ili učečćem drugih
subjekata koji učestvuju u realizaciji dženaza/sahrana.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKO PITANJE
Kako je moguće da je Vlada KS, u situaciji u kojoj je epidemiološka situacija izuzetno teška, sa
velikim brojem hospitaliziranih teških slučajeva oboljelih od COVID-19 i velikim brojem umrlih,
1. aprila 2021. godine donijela Zaključak kojim se dozvoljava školama, koje izvode nastavu po
međunarodnim programima, da organizuju ispite u školama?
OBRAZLOŽENJE
Po mom mišljenju ovaj Zaključak je u suprotnosti sa stavom epidemiologa - Kriznog štaba i
Zavoda za javno zdravstvo KS koji su, u ovom trenutku, rezolutno protiv bilo kakvog pokretanja
nastavnog procesa uključujući i ispite, posebno kada se uzme u obzir iskustvo sa nastavom
u februaru i enormnim povećanjem broja zaraženih.
Na ovaj način će se direktno ugroziti zdravlje više stotina učenika i njihovih roditelja, te
nastavnika
i uposlenika u ovim školama, jer je infekciju i širenje virusa u ovakvim situacijama nemoguće
spriječiti postojećim epidemiološkim mjerama.Hoćemo li to dozvoliti, a onda za tri
do četiri sedmice opet imati povećanje broja zaraženih Ili ćemo postupiti prema uputstvima koja
su javno dostupna i kojima se školama sa međunarodnim programima, upravo zbog širom
svijeta
nepovoljne epidemiološke situacije, nude i drugi načini organizacije i provođenja ispita!


Samir Suljević

10.11.2020
Puni tekst pitanja:

1. Na koji način će se organizirati smještaj prethodno bolesnika, ako direktorica KCUS-a kaže da je organizirano tako da je učinjena “disperzija” bolesničkih kreveta što je medicinski non-sens, nazabilježeno u medicinskoj praksi, jer infektivni bolesnici moraju biti smješteni na jednom mjestu, izolirani, a ne da se miješaju sa drugim bolesnicima?

2. Kako misle organizirati medicinski kadar da “leta” po klinikama?

3. Da li su timovi za liječenje organizirani u stručne timove

• Prvi ešalon: infektolozi, pulmolozi, anesteziolozi
• Drugi ešalon: internisti
• Treći ešalon: ostale specijalnosti koje su prošle obuku za intubiranje, rad sa respiratorima…..?

4. Tražim hitan odgovor od federalnog ministra zdravstva, zašto ne djeluje na vaninstitucionalno djelovanje KCUS-a, i poduzme sve moguće zakonske mjere, od raspuštanja UO do uvođenja prinudne uprave, kako bi se zaustavila dalja šteta po zdravlje građana KS?

5. Kako je organizirana kontrola, briga i pomoć bračnim parovima, onima koji nisu u mogućnosti izaći po lijekove, osnovno potrepštine, zašto za njih nije otvorena hot linija u slučaju pogoršanja kliničke slike?