Zastupnička pitanja

Belma Kapo

Belma Kapo

11.06.2024
Puni tekst pitanja:

1.Molim vas da donesete novi Pravilnik o postupku, kriterijima i maksimalnom iznosu finansiranja i sufinansiranja lijekova koji nisu sastavni dio Liste lijekova Kantona Sarajevo

2. Utvrđivanje maksimalnog godišnjeg iznosa do 20.000KM

3. Izuzetno od odredbi ovog Pravilnika, onkološkim pacijentima obezbijediti refundaciju lijekova u punom iznosu i bez ograničenja godišnjeg maksimuma ukoliko se nalaze na Listi čekanja Fonda solidarnosti, sve do uključivanja u pravo na lijek putem Fonda solidarnosti. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će činjenicu da li se pacijent nalazi na Listi čekanja provjeravati i utvrđivati službenim putem, prilikom obrade svakog pojedinačnog zahtjeva za refundaciju.


Belma Kapo

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o procentu vakcinacije djece i mladih u cilju zaštite od zaraznih bolesti u toku 2023. godine?


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se nabavi hematološki analizator koji bi bio koristan za onkološke pacijente koji dolaze u dnevnu bolnicu na kemoterapiju ili radioterapiju


Belma Kapo

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija u kojoj je fazi riješavanje problema oko izmještanja Meatadontskog Centra sa područja MZ Crni Vrh Gorica iz neposredne blizine škole


Belma Kapo

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno obezbjede sredstva za nabavku 4 uređaja koja su neophodna Pedijatrijskoj klinici KCUSa


Belma Kapo

28.08.2023
Puni tekst pitanja:

Incijativu podnosim da se pokrene hitna zakonska procedura za postojanje sumnje na lažno predstavljanje u smislu potpisnika većeg broja konkursa koji su u toku na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu


04.09.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi Pravobranilaštvo KS dostavi informaciju o tačnosti podataka da ste od nadležnog Suda tražili da samohrana majka dvoje djece sa poteškoćama u razvoju osigura 5.000 KM za "štetu koja bi mogla nastati" ka Ministarstvu odgoja i obrazovanja KS u slučaju da djeca budu upisana u vrtić.


14.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS da Osnovna škola Šip nosi naziv Osnovna škola Jovan Divjak.
Jovan Divjak je bio simbol multietničnosti BiH. Čovjek velikog srca, pristupačan, vrijedan i human. Aktivno je pomagao mladim ljudima kroz organizaciju Obrazovanje gradi BiH. Nemjerljiv je njegov doprinos odbrani Sarajeva od agresije na BiH, najmanje što dugujemo ovom velikom čovjeku jeste da škola nosi naziv po njemu.


Belma Kapo

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativu podnosim Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za izmještanje Punkta za opioidnu supstitucionu terapiju pacijenata koji boluju od bolesti ovisnosti o opijatima iz MZ Crni Vrh Gorica u ulici Omera Stupca u matični objekat Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti u ulici Nahorevska.

Prije 18 godina su pacijenti premješteni na ovaj vid liječenje u odvojeni punkt na području opštine Centar.

Punkt je smješten 150 metara od OŠ Hasan Kikić i 300 metar od OŠ Isak Samokovlija. Roditelji djece koja pohađaju ove škole iz ulica sa područka MZ Crni Vrh Gorica su zbog ovog problema prisiljeni svakodnevno voditi i odraslu djecu do škole. Centar ima oko 400 korisnika u vrlo skučenom prostoru.

U posjedu sam niza zapisnika sa zborova građana i zapisnika sa mnogobrojnih sastanaka između predstavnika građana i predstavnika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji su ostali samo mrtvo slovo na papiru.
Općina Centar je spremna izdvojiti sredstva u iznosu od 150 000 KM ukoliko je potrebno fizičko proširenje kapaciteta Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti u Nahorevskoj ulici. Ako pogledate izvještaje Zavoda vidjećete da godišnje izdvajaju 50 000 KM za osiguranje punkta u ulici Omera Stupca. Sama centralizacija rada ce dovesti i do uštede ove stavke i eventualne preraspodjele za bolje pružanje usluge pacijentima. Korisnici će takođe imati pristup i za invalidska kolica što trenutno nemaju.

Brojni su benefiti koje bi Kanton Sarajevo mogao imati riješavanjem ovog problema a najvažniji je sigurnost mališana iz ovih naselja.


21.12.2023

Belma Kapo

21.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabave pročiščivaći zraka za vrtiće i učionice u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo


27.09.2023

Belma Kapo

27.09.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko ima neobrađenih prekršajnih naloga u KS i koliko osoba radi na obradi prekršajnih naloga?


27.09.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o ststusu objekta koji se u ZK knjigama Općine Centar vodi kao vlasništvo Doma zdravlja