Vlada Kantona

„Šta se učinilo, koje aktivnosti se poduzimaju kako bi se građani, posebno djeca, zaštitili od pasa lutalica koji su sada već prisutni u svim općinama Kantona i predstavljaju stalnu opasnost za građane?“

Postavljeno na: 
7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da li je Vlada Kantona napravila neki plan, dinamiku kojom će se nadležnosti Kantona,tretiranom presudom utvrđene kao nadležnosti Grada, prenositi na Grad Sarajevo te da li je za implementiranje presude obezbijedila finansijska sredstva

Postavljeno na: 
7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da se što prije pokrenu aktivnosti na iznalaženju i definisanju pravnog osnova za rješavanje veoma aktuelnog problema većeg broja građana Kantona Sarajevo koji nemaju ni osnovno, minimalno zdravstveno osiguranje

Postavljeno na: 
7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Šta Vlada čini i šta će učiniti, u budućnosti, da bi se riješio alarmantan problem ekološke situacije u Kantonu Sarajevo i obezbijedila zdrava životna sredina za građane Kantona Sarajevo?“

Postavljeno na: 
7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: 

Ko u Kantonu Sarajevo ima pravo na upotrebu službenog motornog vozila i koliko se, pojedinačno, za svako motorno vozilo, troši benzina u toku jednog mjeseca te da li se službena motorna vozila koriste i u privatne svrhe

Postavljeno na: 
7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

„Da li je uopće oformljen Tim za praćenje implementacije Akcionog plana te kada Skupština može očekivati izvještaj o realizaciji aktivnosti Akcionog plana kako bi se informisala dokle se došlo u sprječavanja maloljetničkog prijestupništva“?

Postavljeno na: 
8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Da li je novoimenovana vlada i novoimenovani Ministar Zdravstva prim. dr. Zlatko Vuković, imaju u vidu da u praksi, kroz hitne mjere, dovedu privatni sektor u ravnopravan položaj sa javnim iako to već zakonski i formalno jeste?

Postavljeno na: 
9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Odgovor: