Na koji način se vrši izrada (štampanje) taksenih markica odnosno sudskih taksi

Fazlija Nedžad
Pitanje

Na koji način se vrši izrada (štampanje) taksenih markica odnosno sudskih taksi, gdje se štampaju i ko ih štampa. Ko i kako se vrši nadzor i kontrola štampanja taksenih markica, kako se kontroliše broj odštampanih, distribuiranih i prodatih markica. Da li taksene markice imaju neku sigurnosnu zaštitu od falsifikovanja u vidu vodenog žiga ili serijskog broja? Gdje se čuvaju i pod čijim nadzorom su klišeji za štampanje? Koliko se ubere sredstava po osnovu taksi na godišnjem nivou. S obzirom da su taksene markice stvarni novac tražim detaljne odgovore na ova pitanja u pisanoj formi."

Odgovor: 

Materija na koju se odnose pitanja poslanika Nedžada Fazlije regulisana su:
Uredbom o taksenim markama („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98, 15/00
18/02, 23/02 i 4/03), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva
finansija i Pravilnikom o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 13/04), koji je donio ministar finansija.

Za odgovore na konkretno postavljena pitanja nadležno je Ministarstvo finansija.