priprema i prezentacija sveobuhvatne informacije o poštivanju prava na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta u školama na području našeg kantona

Kojović Predrag
Inicijativa

pokrenuo je zastupničku inicijativu da se za sljedeću sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremi i prezentira sveobuhvatna informacija o poštivanju prava na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta u školama na području našeg kantona

Odgovor: 

astavne planove i programe za sve vrste škola (osnovne i srednje škole) u Kantonu Sarajevo donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa, koje donosi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo proizilaze iz ustavnih ovlaštenja i nadležnosti sadržanih u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije i Ustavu Kantona Sarajevo.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakon o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo su, u skladu sa uobičajenom procedurom, doneseni na osnovu pozitivnog mišljenja, pribavljenog od strane Ministarstva pravde i uprave i Ureda za zakonodavstvo.
Napominjemo da bez pozitivnog mišljenja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ureda za zakonodavstvo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ne bi bilo u mogućnosti ni predložiti Vladi Kantona Sarajevo prijedloge nacrta i prijedloge ovih zakona, kao ni Skupštini Kantona Sarajevo uputiti materijale na donošenje.
Navedena mišljenja podrazumijevaju potvrdu usklađenosti propisa sa Ustavom, odnosno odredbama zakona i drugih propisa koji regulišu oblast obrazovanja, te da su isti usklađeni sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i ostalim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo, je navedeno da se nastava u osnovnoj i srednjoj školi izvodi na zvaničnim jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
S obzirom da je u Federaciji Bosne i Hercegovine, oblast obrazovanja u nadležnosti kantona, nastava iz nacionalne grupe predmeta se realizira u skladu sa važećim nastavnim planovima i programima u Kantonu Sarajevo.
U osnovnoj i srednjoj školi kao ustanovi, dozvoljeno je maksimalno odstupanje do 20% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program za srednju školu.
Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, ni u jednoj osnovnoj i srednjoj školi na području Kantona Sarajevo učenici srspke i hrvatske nacionalnosti ne izučavaju nacionalnu grupu predmeta, kao posebne nastavne predmete.
Međutim, ističemo da do sada takvih zahtjeva učenika ili roditelja učenika srpske ili hrvatske nacionalnosti na području Kantona Sarajevo, nije ni bilo.

ZAKLJUČAK

Dosadašnje djelovanje Ministarstva je bilo u skladu sa važećim zakonskim propisima i nadležnostima koje proizilaze iz spomenutih propisa, te smatramo da doneseni zakoni nisu neustavni ili diskriminirajući ni po jednom osnovu.
S ciljem unapređenja stanja u vezi sa navedenom predmetnom problematikom, predlažemo da se na nivou Bosne i Hercegovine pokrenu aktivnosti na izradi jedinstvenih nastavnih planova i programa za sve vrste osnovnih i srednjih škola, za sve nastavne predmete, uključujući i nacionalnu grupu predmeta.
Dosadašnji model izrade nastavnih planova i programa, koji su u skladu sa zajedničkom jezgrom, smatramo nefunkcionalnim i neefikasnim načinom realiziranja određenih nastavnih sadržaja. Naime, zajednička jezgra predstavlja osnovu za izradu nastavnih planova i programa pojedinačno za svaki kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Distriktu Brčko i u Republici Srspskoj, gdje dolazi do značajnih odstupanja u odnosu na propisanu zajedničku jezgru, što može dovesti do zloupotreba prilikom izrade nastavnih planova i programa.
Mišljenja smo da samo izrada jedinstvenih nastavnih planova i programa na nivou Bosne i Hercegovine, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na nastavne programe iz nacionalne grupe predmeta, predstavlja jedini ispravan način realiziranja nastavnih sadržaja za sve konstitutivne narode u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije i ugrožavanja osnovnih ljudskih i dječijih prava.
Napominjemo da je od velikog značaja u provođenju ovih aktivnosti i postizanje konačnog dogovora u vezi sa pitanjem koji se nastavni predmeti u osnovnoj i srednjoj školi ubrajaju u nacionalnu grupu predmeta.
Ovo ministarstvo stoji na raspolaganju za eventualno uključivanje u predložene aktivnosti, jer svojim profesionalnim kapacitetima, ali i iskustvom u radu na pitanjima iz ove problematike, može dati značajan doprinos ujednačavanju i harmoniziranju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i omogućavanja ravnopravnog uključivanja bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema u jedinstveni evropski prostor obrazovanja, odnosno sticanja bolje pozicije mladih ljudi na evropskom i svjetskom tržištu rada.