Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu, uz predložene korekcije date u Mišljenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo