Zastupničko pitanje upućeno Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Danijela Kristić
Pitanje

U medijima se pojavila informacija o izmjenama Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, opisu poslova i radnih zadataka KJP “Sarajevo-šume” kako bi se uposlili podobni stranački kadrovi.

Mijenjani su uslovi za imenovanje na poziciju direktora KJP “Sarajevo-šume” i to na način da je odredba koja precizira da direktor mora imati “najmanje osam godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet godina na rukovodećim pozicijama” zamijenjena je riječima “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”

Izmijenjen je i dio koji se odnosi na uslove za imenovanje izvršnog direktora u KJP “Sarajevo-šume”. Ranije je u Statutu KJP “Sarajevo-šume” pisalo da izvršni direktor za opšte poslove mora imati “završen fakultet društvenog smjera”, “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”, “da ima položen državni ispit” i da ima “stručna znanja iz oblasti za koju se imenuju”

Prema novim pravilima, izvršni direktor za opšte poslove neće morati imati položen državni ispit, a moći će imati završen i šumarski fakultet.

Molim da u okviru svojih nadležnosti provjerite navode iz medija i ukoliko je potrebno poduzmete potrebne zakonske radnje.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da