URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Upućujem Urgenciju na već upućenu inicijativu od 26.02.2024. godine upućene na 14. radnoj sjednici radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Firketa RAdončića, a po uvidu u Izvještaj dobiven od Kanto

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osno

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Fikreta RAdončića, a po uvidu u izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog povrede zakonskih odredbi

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za nadzor i analizu zakonitosti odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u općinama u KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na protokol Kantona Sarajevo zaprimljen je dopis na upoznavanje, broj 193/2022 od 08.11.2022 godine, koji je upućen na ruke ministra zdravstva gosp. Harisa Vranića. Na dopis koji je upućen od strane Saveza ratnih vojnih invalida KS do danas nikad nije od

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Dostava informacije i akti koje je Ured za borbu protiv korupcije prikupio na osnovu zastupničke inicijative S.S.Bajramović o zakonitosti skladištenja kerozina na Dobrinji sa aspekta koruptivnih radnji

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Budući ste se pozvali da su informacije koje ste prikupili službena tajna shodno članu 11. Uredbe o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Službene novine KS 40/20-prećišćeni tekst) ljubazno napominjem da u čl

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Inicijativa za donošenje pravnog okvira za suzbijanje korupcije u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Kantona Sarajevo, u smislu da se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom omogući nadzor, monitoring svakog podnesenog u

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: