Zastupničko pitanje upućeno BAGS Energotehnika d.d. Vogošća i Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.

Vibor Handžić
Pitanje

S obzirom da sjednica Skupštine KS na kojoj se trebala razmatrati informacija o radu i
poslovanju preduzeća još uvijek nije nastavila, dostavljam nekoliko upita u cilju bolje pripreme
za navedenu tačku dnevnog reda:
1. Molim vas da mi, ukoliko ne postoje neke zakonske prepreke, dostavite tendersku
dokumentaciju za učešće u postupku javne nabavke iz 2018. i 2019. godine, ponude i odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grijnih energenata.
2. U revizorskom izvještaju je navedeno da za jedan dio nekretnina ne postoje validni zk izvaci -
iz kojeg razloga? Da li je uprava preduzeća radila na saniranju navedenog problema? Da li je ta
imovina prikazana u bilansima, a uzimajući u obzir da ne postoje validni zk izvaci koji
dokazuju vlasništvo?
3. Ako ukupne obaveze prema dobavljačima iznose 904.659 KM i ako se većina od navedenog
iznosa (825.607 KM) odnosi na Hifa petrol, na šta se odnose obaveze po pitanju kamata RMU
Kakanju iznosu od 353.573 KM, a uzimajući o obzir da nema značajnijih obaveza prema ovom
dobavljaču, te da su ove kamate imale tendenciju rasta u odnosu na kraj 2018. godine? Da li
postoji sporazum sa RMU Kakanj vezano za način izmirenja ovih obaveza? Koja je vrijednost
založenih nekretnika u korist RMU Kakanj u odnosu na obaveze? Na koji se način
obračunavaju zatezne kamate? da li je uprava poduzela određene aktivnosti na rješavanju ovih
problema u vidu otpisivanja jednog dijela ili cijelog iznosa kamate jer je izmirena glavnica, a s
obzirom da su ove obaveze u visini iznosa troškova plata za prvih pola godine?
4. Ko je i kada zaključio ugovor za koncesionu naknadu na ime zahvaćene vode sa izvorišta
Peračko vrelo, koja se isporučuje u sistem ViK -a po cijeni od 0,25%, a koju istovremeno Bags
plaća 1.50 KM ko kubiku. Na koji je rok zaključen ovaj ugovor? Da li se isti može raskinuti,
uvažavajući negativne marže po Bags po ovom ugovoru? Ko je dao saglasnost za zaključivanje
ovakvog ugovora? Molim vas da decidno navedete koliki su tačno gubici preduzeća zbog
ovakvog ugovora?
5. Ukoliko ste u mogućnosti, molim vas da mi dostavite Statut preduzeća.

Odgovor: 

Ostatak odgovora dostavljen poslaniku/zastupniku

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 8 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da