Zastupničko pitanje: Na koji način je za VD direktora JP ZOI 84 imenovan gospodin Jasmin Mehić, budući da prema informacijama kojima ja raspolažem isti ne posjeduje diplomu visoke stručne spreme nostrificirane u BiH?