Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Admela Hodžić
Inicijativa

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo obezbijedi edukaciju, odnosno pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlene u organima i institucijama Kantona Sarajevo, kao i druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika. a radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licima.

O b r a z l o ž e n j e:

U cilju uključivanja zaposlenih u organima i institucijama Kantona Sarajevo, koji nemaju oštećen sluh u problematiku gluhih lica, humanizacije odnosa prema gluhim licima i omogućavanja uspješnije međusobne komunikacije, kao i to da gluhe osobe ostvare svoje pravo komunikacije Zakononom propisano. Članom 27. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/11), propisano je da organi i institucije Kantona, u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo, mogu obezbijediti pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlenike, radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licem. Članom 10. Istog zakona propisano je da udruženje može organizovati edukaciju/ kurseve za organe iinstitucije Kantona, kao i za druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika, te da ove poslove Udruženje obavlja kao javna ovlaštenja i kao udruženje od javnog interesa.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Ne