Zastupničau inicijativa Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA, PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENJIMA NA TERITORIJI KANTONA, G

Neira Dizdarević
Inicijativa

zastupničku inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA, PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENJIMA NA TERITORIJI KANTONA, GRADA ILI OPĆINE, U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI SU OSNIVAČI KANTON, GRAD ILI OPĆINA, TE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U KOJIMA KANTON, GRAD ILI OPĆINA UČESTVUJU SA VIŠE OD 50% UKUPNOG KAPITALA (Službeni list KS 09/19) kojom bi se regulisala prekršajna odgovornost supervizora iz člana 13. Uredbe.

Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne