U vezi sa netransparentnim finansiranjem razvojne agencije SERDA d.o.o.

Filipović Selma
Pitanje

 „U vezi sa netransparentnim finansiranjem razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo kojoj se iz budžeta doznačavaju sredstva putem stavke transfer neprofitnim organizacijama (u 2011.godini i to u iznosu 1.050.000,00 KM - jedan milion i pedeset hiljada konvertibilnih maraka), molim  Vladu da mi dostavi informaciju iz kojih razloga do današnjeg dana ovoj Skupštini i njenim poslanicima nije prezentiran nijedan izvještaj o utrošku sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za aktivnosti SERDE, kao i da mi se pripremi informacija o sastavu Nadzornog odbora SERD-e, iznosima koji se isplaćuju članovima SERD-e, te načinu biranja u isti, što bi mi kao jedan od osnivača SERD-e, a time mislim na Skupštinu Kantona Sarajevo, zastupnici bi trebali znati i biti uključeni direktno u procese odlučivanja, srazmjerno našem osnivačkom ulogu koji je znatan?

Proslijeđeno: