"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".

Eldar Čomor
Inicijativa

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".
Ova inicijativa je pokrenuta u mjesecu julu 2015. godine, a ponovljena na 8. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Ovom prilikom Vas molim da na istu odgovorite u što kraćem roku.

Odgovor: 

JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADŽIĆI JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI I ONE SE NALAZE U PRILOGU.

JKP "TRNOVO" D.O.O. JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRAVNIH LICA SA PODRUJA OPĆINE TRNOVO.