Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl.N KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Sl. novinama KS, a da ga nije usvojila Vlada KS

Fazlija Nedžad
Pitanje

U petak 15.03.2013. godine Službeni list Kantona Sarajevo 11/13 izašao je Operativni plan od poplava.

Članom 90. stav 3. i članom 92. stav 5 jasno je definisano u Osnovnom Zakonu o vodama (Sl. Novine F BiH br. 70/06) da federalna Vlada na prijedlog resornog federalnog ministra donosi operativni plan od poplava u F BiH.

Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl. novine KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a da ga nije usvojila Vlada Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

o vodama ("Službene novne Federacije Bosne i Hercegovine" broj : 70/06), člana 57.stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Srajevo broj 18/10) i člana 43.stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" broj: 20/09).

Član 43. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi:

"Planove iz člana 17. stav 3. ove Uredbe pripremaju organizacije iz člana 22. stav 4. ove Uredbe.
Plan iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove Uredbe, donosi kantonalni ministar nadležan za vode.
Plan iz stava 1.ovog člana, bez tehničkih priloga, objavljuje se u službenom glasilu kantona."

Član 17. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi.

"Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (polavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, donose se planovi aktivne odbrane od poplava ( u daljem tekstu:operativni planovi odbrane od poplava).
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke I kategorije naziva se Federalni operativni plan odbrane od poplava.
Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz vodotoke II kategorije na području kantona, naziva se kantonalni operativni plan odbrane od poplava".