Pored skloništa koje bi se gradilo u okviru Terapijske zajednice Kampus, koliko je skloništa za pse lutalice predviđeno na teritoriji Kanton Sarajevo

Filipović Selma
Pitanje

Pored skloništa koje bi se gradilo u okviru Terapijske zajednice Kampus, koliko je skloništa za pse lutalice predviđeno na teritoriji Kanton Sarajevo; u kojem roku bi se formirali i ko bi ih formirao,
da li općina, Grad, Kanton ili svi zajedno, koliko higijenskih servisa je predviđeno na teritoriji Kantona Sarajevo, u kojem roku bi se formirali i od strane koga, da li općina, Grada, Kantona ili svi
zajedno te koliko je i u kojem obimu involvirana Kantonalna veterinarska stanica i koliki je tačan broj pasa lutalica u Kantonu Sarajevo, koliki broj je obrađen programom sterilizacije i slično?"

Proslijeđeno: