"Iniciram hitnost imenovanja članova školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo po raspisanom konkursu od prije nekoliko mjeseci."

Alić Haris
Inicijativa

U okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja,inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo,naglasivši da je rad mnogih škola otežan zbog velikog kašnjenja imenovanja školskih odbora, pokrenuo je sljedeću inicijativu:

"Iniciram hitnost imenovanja članova školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo po raspisanom konkursu od prije nekoliko mjeseci."

Odgovor: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo smatra da je ova inicijativa izlišna, zbog činjenice da se ova procedura provodi.

Trajanje konkursne procedure uzrokovano je činjenicom da Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 34/03) obavezuje odgovornog javnog službenika (u ovoj situaciji Vladu Kantona Sarajevo) da imenovanje izvrši u skladu sa ovim zakonom.

Prijave po javnom pozivu su dostavljene Ministarstvu (oko 680 prijava), te je obaveza Komisije koju je formirala Vlada da obradi prispjelu dokumentaciju, nakon toga obavi intervju sa svim kandidataima.

Po okončanju intervjua dokumentacija se dostavlja nadležnim organima za izbor (školama za predstavnike uposlenika i roditelja i općinskim načelnicima za predstavnike općina).

Također, prije nastavka procedure bilo je neophodno da Vlada donese odluku o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo, koja će biti u skladu sa posljednjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, te omogućiti imenovanje školskih odbora u najvećem broju škola u potpunosti.

S poštovanjem,

 M I N I S T A R

Prof. dr. Damir Marjanović