Inicijativa "da se pokrenu aktivnosti na iznalaženju kreditnih sredstava za KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM".

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik je podnio inicijativu "da se pokrenu aktivnosti na iznalaženju kreditnih sredstava za KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor: Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za zaduživanje Kantona Sarajevo u iznosu od 40 miliona KM, niti za izdavanje garancija KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo u istom ili bilo kojem drugom iznosu. KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo je na osnovu urađene analize od strane međunarodne konsultantske kuće pripremio plan za eventualni utrošak kreditnih sredstava u iznosu od 40 mil KM. Podizanje kredita u pomenutom iznosu bi omogučilo vračanje dijela obaveza duga KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo prema povjeriocima i nesporno bi poboljšalo trenutnu situaciju u preduzeću, ali je za kompletan izlazak iz krize i prestanak negativnog poslovanja potrebno poduzeti i ostale mjere restruktuiranja i reorganizacije samog preduzeća i uslova u sektoru javnog prevoza u kojima preduzeće posluje. Zaduživanje Kantona Sarajevo ili kreditno zaduživanje preduzeća sa izdatom garancijom Kantona Sarajevo je jedino moguće u slučaju da se izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu predvide sredstva za ovo zaduženje naravno u skladu sa zakonom propisanom procedurom i uz sva ograničenja koja su propisana “Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, (Službene novine Federacije BiH broj: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)”.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo