Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija

Pindžo Mirsad
Pitanje

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija? Ako nije zašto, ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općine, ministarstvo, privredno društvo).“

Proslijeđeno: