"Molim Vas da mi odgovorite, kakav je tekući odnos prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo i da li vi vidite potrebu za rebalansom Budžeta do kraja budžetske godine?"

Kojović Predrag
Pitanje

"Molim Vas da mi odgovorite, kakav je tekući odnos prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo i da li vi vidite potrebu za rebalansom Budžeta do kraja budžetske godine?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-05-18444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog funkcionisanja do kraja 2013.g.

Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize budžetskih korisnika predloži Vladi Kantona Sarajevo da donese Odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu za 2013.g.

Navedena analiza je pokazala da većina budžetskih korisnika nije postupila u skladu sa usvojenim Zaključkom, kako nedostavljanjem traženih podataka ili ne iskazivanjem minimalno potrebnih sredstava, tako i traženjem dodatnih povećanja u odnosu na usvojeni Budžet 2013.g., o čemu je od strane Ministarstva finansija obavještena Vlada Kantona Sarajevo (dopis broj: 08-01-14-18472-1/13 10.07.2013.g.).

Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo primila na znanje Informaciju o nemogućnosti provođenja potpune analize, u skladu sa istom, a na incijativu i dopis Premijera Kantona Sarajevo, insistiralo se na dostavljanju nedostajućih analiza pojedinih budžetskih korisnika, što je i učinjeno.
Kako se rashodovni dio Budžeta Kantona Sarajevo 2013.g. nije mogao analizirati i smanjiti na minimalne potrebe, a prihodovni dio planiranog Budžeta 2013.g. bilježi pad, Ministarstvo finansija je smatralo da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g, te je 15.08.2013.g. uputilo Vladi Kantona Sarajevo Informaciju o potrebi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., kao i Izmjene i dopune budžetskih instrukcija br.2.

Zaključkom Vlade br.02-05-21848-12/13 od 20.08.2013.g. zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo.

21.08.2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo informisalo je sve budžetske korisnike o usvojenim Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br. 2. od strane Vlade Kantona Sarajevo, sa zahtjevom da do 30.08.2013. godine dostave izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu za svoj razdjel i niže potrošačke jedinice, pridržavajući se strogo gore navedenih izmijenjenih instrukcija br. 2.

Na dan 30.08.2013. godine nisu se svi budžetski korisnici oglasili povodom traženih podataka (19 budžetskih korisnika nije dostavilo zahtjeve u datom roku), te je od strane Ministarstva finansija usljedila urgencija za dostavljanje istih. Posljednji zahtjev je zaprimljen 13.09.2013. godine, te zbog ovih kašnjenja Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti ranije konsolidovati budžetske zahtjeve.

10.10.2013.g. Ministarstvo finansija je sumiralo sve zahtjeve budžetskih korisnika za Izmjene i dopune Budžeta za 2013.g. i o istim uputilo novu informaciju Vladi, obzirom da su zahtjevi premašili prvobitno usvojeni Budžet za 2013.g.i nisu sačinjeni u skladu sa Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. koje su podrazumjevale što realnije i racionalno planiranje sa uštedama na svim pozicijama na kojima je to moguće.

Nakon dostavljenih zahtjeva za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu od strane svih budžetskih korisnika i konsolidovanja istih ukupni budžetski zahtjevi iznose 791.792.400 KM, što je više za 52.052.400 KM u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet 2013. godine.

Kako bi se izbjegao budžetski kolaps i kako ne bi došlo do povećanja budžetskog deficita, Ministarstvo finansija je smatralo neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo poduzme dodatne mjere i naloži svim budžetskim korisnicima da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu, vodeći se uputa u Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. i što hitnije ih dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Takođe, Ministarstvo finansija je tokom svojih aktivnosti izrade Izmjena i dopuna budžeta za 2013.g. smatralo za shodnim da se u izradu ovog dokumenta uključe i svi sindikati nadležnih ministarstava i u skladu s tim 11.10.2013. godine poslalo je dopis svim ministarstvima Kantona Sarajevo da obavijeste svoje sindikate o aktivnostima izrade ovog dokumenta i da ih informišu da je potrebno da i oni uzmu aktivno učešće u izradi istog.

22.10.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj: 02-05-27850-7/13 od 22.10.2013. godine kojom se usvojila Informacija o provedenoj proceduri oko Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i u kojoj su se zadužili svi budžetski korisnici da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu vodeći se uputa iz usvojenih izmijenjenih Instrukcija br. 2. i da iste do 25.10.2013. godine dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Budžetski korisnici ponovo nisu ispoštovali rok za dostavu podataka, te je posljednji zahtjev zaprimljen u Ministarstvo finansija tek 11.11.2013. godine.

Nakon konsolidovanja dostavljenih podataka za potrebne rashode, ukupni zahtjevi budžetskih korisnika iznosili su 785.778.400 KM, što je samo za 6.014.000 KM manje u odnosu na prvobitno dostavljene zahtjeve, a za 46.038.400 KM više u odnosu na usvojeni Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu.

Činjenica je da je u drugoj polovini 2013.g. zabilježen pad priliva prihoda u odnosu na isti period 2012.g., što se može vidjeti iz sljedeće tabele:

U ukupno ostvarenim prihodima najveće učešće, a time i najveći pad imaju prihodi od indirektnih poreza.

Evidentno je da budžetski korisnici u 2013. godini stvaraju obaveze i izvršavaju svoje rashode u skladu sa planiranim budžetom bez obzira na pad prihoda, zbog toga je dovedeno u pitanje funkcionisanje i finansiranje osnovnih potreba Kantona Sarajevo, te se Budžet Kantona Sarajevo zbog deficita iz 2012. godine i kontinuiranog pada prihoda, nalazi u debalansu i nemoguće ga je dovesti u ravnotežu.

Shodno navedenoj činjenici da budžetski korisnici nisu adekvatno postupili po instrukcijama za izradu izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i činjenici da se zbog smanjenog priliva prihoda od indirektnih poreza ne mogu zadovoljiti zakonom definisani i budžetom planirani rashodi, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nije u mogućnosti sačiniti Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, a da bi se ispoštovao član 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je u toku 2012. i 2013. godine, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, dostavljalo nekoliko revidiranih projekcije indirektnih poreza, koji se uplaćuju na račun Kantona Sarajevo i to:

Projekcija Federalnog ministarstva finansija od dana 21.11.2013. godinu, takođe predviđa procjenu pada prihoda od indirektnih poreza u 2014. godini i to:

Revidirane projekcije ukazuju na pad prihoda i u budućnosti, čime se zasigurno dovodi u pitanje funkcionalna opstojnost budžetskih korisnika.