Već mjesecima u pojedinim školama se javio problem i upitnost rada produženog boravka zbog neplaćanja obaveza prema dobavljaču usluga, kao i drugih potreba za rad produženog boravka.

Fazlija Nedžad
Pitanje

Već mjesecima u pojedinim školama se javio problem i upitnost rada produženog boravka zbog neplaćanja obaveza prema dobavljaču usluga, kao i drugih potreba za rad produženog boravka.
Prema informacijama sa koji raspolažem još uvijek nisu plaćeni svi računi ni iz 2012. godine, te zbog otkazivanja daljnje saradnje od strane dobavljača produženi boravak neće raditi od oktobra.
Pošto se radi o sredstvima koje uplaćuju roditelji u visini od 200 KM, a od ove školske godine 220 KM u ime roditelja čija djeca koriste produženi boravak postavljam sljedeća pitanja:

Zašto i kako se moglo desiti da računi nisu plaćeni?
Gdje su utrošene pare koje su roditelji namjenski uplaćivali u Budžet Kantona?
Ko je odobrio nenamjensko trošenje para roditelja?
Ne pitam hoćete li, nego kada ćete i to hitno uplatiti sredstva dobavljačima usluga, kako ne bi produženi boravci od oktobra prestali sa radom?

Odgovor: 

Sredstva koja roditelji uplaćuju za smještaj djece u produženom boravku spadaju u vlastite prihode budžetskih korisnika i uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora sa naznakom budžetske organizacije tj. škole na koju se odnose. Ova sredstva se koriste za u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08 i 23/09). Iako su roditelji uredno uplatili sredstva za smještaj djece u produženom boravku na račun Trezora a škole uredno dostavile Ministarstvu finansija naloge za plaćanje obaveza prema dobavljačima računi nisu u roku plaćani što je dovelo do toga da pojedini dobavljači otkazuju ugovore o isporuci robe školama. Napominjemo da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ne može uticati na dinamiku plaćanja jer prioritete za plaćanje utvrđuje Ministarstvo finansija niti je ovo ministarstvo dalo saglasnost da se sredstva koja su roditelji namjenski uplatili za produženi boravak koriste u druge svrhe. U više navrata je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade slalo urgencije Ministarstvu finansija da se obaveze prema dobavljačima za produženi boravak hitno izmire kako ne bi došlo do zatvaranja produženog boravka u školama te su prema saznanjima koja imamo obaveze iz 2012. godine izmirene ali se još uvijek kasni sa izmirivanjem ovih obaveza u 2013. godini. Odgovore na pitanja zašto računi nisu plaćeni, gdje su utrošene pare koje su roditelji namjenski uplatili, ko je odobrio nenamjensko trošenje para roditelja i kada će računi biti plaćeni može dati isključivo Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.