Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva da se iznađu mogućnosti riješavanja problema sa kojima se susreću građani naselja Velešići, a tiče se ambulante Velešići"

Hodžić Sabahudin
Inicijativa

Pokrećem inicijativu prema Ministarsrvu zdravstva Kantona Sarajevo da iznađe mogućnosti da riješi problem sa kojim se susreću građani naselja Velešići,a tiće se ambulante u Velešićima.
Imam pritužbi od građana pomenutog naselja, da najava kod ljekara opće prakse i zakazivanje termina traje do trideset dana, a u ostalim ambulantama Domova zdravlja zakazivanje termina traje maksimalno deset dana.
Da li je problem u nedostatku ljekaira ,ili je preopterećenost ambulante pacijentima?

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, akt broj 10-05-8899 od 22.04.2013 godina, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljenu poslaničku inicijativu.
Stim u vezi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je dostavilo ovom ministarstvu izjašnjenje (akt broj 01-03-3219-3/13 od 9.05 2013 godine), u kojem je istaknuto da se u ambulanti Velešići na naručivanje pacijenta čeka do 7 dana, dok se hitni slučajevi primaju isti dan, a pacijenti koji na dan pregleda imaju potrebu za kontrolu naručuju se idućeg mjeseca na isti dan, i to su uglavnom hronični bolesnici.
U pomenutoj ambulanti raspoređena su tri ljekara porodične medicine od kojih jedan odsustvuje duži vremenski period (bolovanje), međutim obezbijedena je zamjena iz centralnog objekta tj. preraspoređen je jedan doktor medicine, iz čega proizilazi daje trenutna situacija u ovoj ambulati zadovoljavajuća obzirom da ista radi kako je i predviđeno.