NORMATIVNI DIO

Odluka o spajanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Odluka o spajanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe