Tražim da mi se dostave kriteriji, ako postoje, na osnovu kojih se sportskim udruženjima odobrava da izdaju potvrde-certifikate o završenoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja (sportskog i lovačkog).

Fazlija Nedžad
Pitanje

Tražim da mi se dostave kriteriji, ako postoje, na osnovu kojih se sportskim udruženjima odobrava da izdaju potvrde-certifikate o završenoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja (sportskog i lovačkog).

Takođe tražim da mi se iz svih policijskih uprava dostave sljedeći podaci:
- koja sportska udruženja (streljački klubovi) izdaju navedene potvrde-certifikate,
- da li posjeduju sve ljudske, materijalne i tehničke resurse za izdavanje takvih certifikata-potvrda (certificirani treneri-instruktori, strelište, oružje, municija itd) i čime to dokazuju, odnosno kako to MUP utvrđuje.
- na koji način se kontroliše da li je neko lice koje traži dozvolu za oružje i završilo obuku u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja?

Odgovor: 

ODGOVOR:

Članom 20. stav (3) tačka b) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je kao poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja propisano da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Članom 21. stav (4) pomenutog Zakona je propisano da se navedeni posebni uvjet dokazuje za lovačko i sportsko oružje – potvrdom sportske streljačke organizacije sa područja Kantona Sarajevo, a za kratko vatreno oružje – potvrdom o osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja koju izdaje Komisija Ministarstva imenovana od strane ministra na prijedlog policijskog komesara, nakon provedenog testiranja. Iz navedenog proizilazi da je nadležnost za izdavanje potvrda od strane sportskih streljačkih organizacija utemeljena Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10).
-Na području Kantona Sarajevo prema podacima dostavljenim od strane nadležnih Policijskih uprava potvrde izdaju sljedeća sportska udruženja: Klub za praktično streljaštvo “BULLET”, u ulici Alipašina bb, Udruženje streljački klub “TARGET”, u ulici Tina Ujevića broj 11, Udruženje klub za praktično streljaštvo “SALAMANDER”, u ulici Augusta Brauna broj 8, Sportski klub “GM17 SHADOW”, u ulici Alipašina bb, U.G. Streljački klub “SARAJEVO”, u ulici Maršala Tita broj 38 B, Streljački klub “DAESITIATES”, u ulici Kotromanića broj 36, Streljačko streličarski pintball klub “META”, u ulici Jarčedoli do broja 1, Streljački klub “Željezničar”, u ulici Paromlinska broj 17, KM Sport, u ulici Hifzi Bjelavca broj 58, KPC&TT “POINT”, u ulici Igmanskih bataljona broj 35, UGSSSK “Ilidža”, u ulici Plavi put broj 4, SK “Igman”, u ulici Hadželi broj bb- Hadžići, Klub za praktično streljaštvo, taktički trening i ekstremne sportove “Black Wolf” i Streljački savez invalidnih lica F BiH.
-Članom 21. stav (4) tačka d) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10) je propisano da Komisija vrši nadzor nad radom sportskih streljačkih organizacija sa područja Kantona Sarajevo, o načinu osposobljavanja fizičkih lica, o tehničkom znanju za pravilno rukovanje oružjem i poznavanju propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja.
-Nadležna policijska uprava nakon što utvrdi da li su ispunjeni opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, te ako utvrdi da nema osnova za odbijanje zahtjeva, uputit će podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta u koje spada i dostavljanje dokaza da lice raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koji se odnose na držanje i nošenje oružja. Tek nakon što lice dostavi dokaz o ispunjavanju pomenutog posebnog uvjeta nadležna policijska uprava će izdati odobrenje za nabavku oružja. Na opisan način se vrši kontrola da li je neko lice koje traži dozvolu za oružje i završilo obuku u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja, obzirom da dostavljanje navedenog dokaza predstavlja poseban uvjet za izdavanje odobrenja za nabavku oružja.