Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji koriste ​ugalj i mazut za zagrijavanje objekata da li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno ​članu 16 i 17.stav(1)Odluke o zašt

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima i KJP ZOI 84 “za postavljanje asfalta na dijelu prostora koji se koristi za parking na Babinom dolu”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da pristupe hitnoj izmjeni Zakona o prostornom uređenju KS u smislu da se građanima KS omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da donese odluku kojom će naložiti da se važeći cjenovnici usluga za posjetitelje Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja dopune: 1. RVI -

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

...za kreditno zaduženje Kantona Sarajevo u cilju obezbjeđenja sredstava za realizaciju zakonskih prava boračke populacije na stan u vlasništvu i stan na trajno korištenje a koja bi se upotrijebila za kapitalne investicije u izgradnji stambenih jedinica

Postavljeno na: 
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: