Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministrarstvu komunalne privrede,infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša i Općini Ilidža.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji koriste ​ugalj i mazut za zagrijavanje objekata da li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno ​članu 16 i 17.stav(1)Odluke o zašt

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima i KJP ZOI 84 “za postavljanje asfalta na dijelu prostora koji se koristi za parking na Babinom dolu”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da pristupe hitnoj izmjeni Zakona o prostornom uređenju KS u smislu da se građanima KS omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da donese odluku kojom će naložiti da se važeći cjenovnici usluga za posjetitelje Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja dopune: 1. RVI -

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak- Zagađeni zrak u Kantonu Sarajevo

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 15 dana usvoji izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, te da naloži obveznicima primjene plana izradu internih planova postupanja u slučajevima proglašenja posebnih epizoda zagađenja zraka.
2. Zadužuju se svi subjekti predviđeni Planom interventnih mjera, da pokažu maksimalnu odgovornost u izvršavanju obaveza definisanih planom, a sa ciljem zaštite zraka odnosno očuvanja javnog zdravlja.

Zaključak -zagađenje u Kantonu Sarajevo

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnih institucija, da u roku od 15 dana dostave prijedlog mjera sa nosiocima aktivnosti i rokovima za poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, i to po segmentima:
-Poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka;
-Organizacione mjere u svrhu smanjenja emisija štetnih tvari;
-Smanjena emisija štetnih tvari u stambenom sektoru;
-Smanjena emisija štetnih tvari u javnom sektoru;
- Smanjena emisija štetnih tvari u industriji;
- Smanjena emisija štetnih tvari u saobraćaju;