Polazeći od velikih potencijala Kantona Sarajevo u području turizma i posebno imajući u vidu pojačani interes turista za Sarajevom u 2014.godini, pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da pokrenu hitne mjere prema inspekcijskim i d

Hodžić Dževad
Inicijativa

Polazeći od velikih potencijala Kantona Sarajevo u području turizma i posebno imajući u vidu pojačani interes turista za Sarajevom u 2014.godini, pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da pokrenu hitne mjere prema inspekcijskim i drugim organima i TZ za regulisanje zakonitog rada turističkih vodiča u Kantonu Sarajevo i gradu Sarajevo, s obzirom da, prema informacijama kojima raspolažem, regularno radi, izvršavajući svoje obaveze ( takse, porez) 23 registrovana turistička vodiča, a njih blizu 900 rade bez registracije, a to znači i bez ispunjavanja obaveza prema KS, kao što i turistički vodiči koji dolaze s grupama turista iz vana ne ispunjavaju svoje obaveze prema turističkoj zajednici odnosno Kantonu."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Zakonom o turističkoj djelatnosti ("Službene novine FBiH", broj 32/09) uređeno je obavljanje turističke djelatnosti, vrste usluga, uslovi i način obavljanja poslova, subjekti koji se mogu baviti ovom djelatnošću i uslovi obavljanja turističke djelatnosti.
Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče ("Službene novine FBiH", broj 30/10) utvrđeni su uslovi, način i metoda polaganja, program stručnog ispita za turističke vodiče, sastav komisije i izdavanje cerifikata o položenom stručnom ispitu, koje je u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma. O izdatim certifikatima nadležno Ministarstvo vodi Evidencijsku knjigu.
U skladu sa članom 28. ovog Zakona, za pružanje usluga turistučki vodič, nakon dobivanja cerifikata, mora imati odobrenje nadležnog općinskog organa, na čijem području pruža usluge. Pravosnažno rješenje o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča upisuje se u Upisnik turističkih vodiča koje vodi nadležni općinski organ, u skladu sa Pravilnikom o upisu turističkih vodiča ("Službene novine FBiH", broj 30/10).
Nadalje, članom 33. Zakona o turističkoj djelatnosti određeno je da turistički vodič mora imati iskaznicu turističkog vodiča, kojom se utvrđuje njegovo svojstvo. Članom 2. Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča ("Službene novine FBiH", broj 30/10) određeno je da iskaznicu turističkog vodiča izdaje kantonalni organ nadležan za poslove turizma na čijem području turistički vodič pruža uslugu, što je u ovom slučaju Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Uz zahtjev za izdavanje iskaznice turističkog vodiča potrebno je priložiti odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča izdano od strane općinskg organa nadležnog za poslove turizma. Evidenciju o izdatim iskaznicama turističkog vodiča vodi nadležni kantonalni organ. Obrazac iskaznice turističkog vodiča s odgovarajućim sadržajem propisan je od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Nakon donošenja novog Zakona o turističkoj djelatnosti 2009.godine, izmjena starih turističkih iskaznica izvršena je u skladu sa članom 5. Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča ("Službene novine FBiH", broj 20/10). Kao prethodnu radnju, Ministarstvo privrede uputilo je službene zahtjeve službama općinskih organa, koji su nadležni za izdavanje odobrenja za rad turističkih vodiča, da u skladu sa Članom 28. Zakona o turističkoj djelatnosti potvrde da li su na snazi izdata ranija odobrenja za rad turističkim vodičima na području njihove općine. Po dobijanju traženih odgovora od nadležnih općina, upućen je poziv svim evidentiranim turističkim vodičima sa pravosnažnim rješenjima-odobrenjima za rad, da podnesu zahtjev za izdavanje novih iskaznica-akreditacija turističikih vodiča.
Nakon izdavanja novih turističkih iskaznica, podaci o turističkim vodičima sa područja Kantona Sarajevo, dostavljaju su Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Do danas Ministarstvo privrede je izdalo 23 iskaznice za certificirane turističke vodiče na području Kantona Sarajevo.
Iz iznesenog može se zaključiti da su vezano za djelatnost turističkih vodiča Zakonom propisane nadležnosti podijeljene na federalni, kantonalni i općinski nivo. U nadležnosti Ministarstva privrede, kao resornog kantonalnog ministarstva za oblast turizma, jeste samo izdavanje i evidencija iskaznice turističkog vodiča.
Ministarstvu privrede se u nekoliko navrata u 2013.godini obraćalo Udruženje turističkih vodiča Kantona Sarajevo sa zahtjevom da se poduzmu konkretne mjere vezano za sprečavanje ilegalnog rada turističkih vodiča, sa prijedlogom da se odrede dva stalna turistička inspektora za nadzor nad radom turističkih vodiča i prijavljivanja boravka gostiju, te da se formira Turistička policija.
U cilju iniciranja rješavanja navedenih problema, Ministarstvo privrede upućivalo je u toku 2013.godine više puta Kantonalnoj upravi za inspekcijski nadzor molbe za pojačani inspekcijski nadzor, posebno u jeku turističke sezone, uz donošenje planskih aktivnosti koje bi trajale određeni vremenski period, a u čijem provođenju bi, po potrebi, u okviru zakonskih nadležnosti, bila obezbijeđena i potrebna pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvjestila je u više navrata Udruženje turističkih vodiča Kantona Sarajevo o izvršenom inspekcijskom nadzoru od strane Tržišno-turističke inspekcije na nekoliko lokaliteta u gradu i nad više turističkih vodiča, te da su protiv vodiča koji ne posluju u skladu sa Zakonom preduzete određene mjere. S obzirom na nedovoljan broj zaposlenih inspektora na području Kantona Sarajevo, provjere legalnosti rada turističkih vodiča na terenu uglavnom se provode po podnesenim prijavama ili obavještenjima od strane korisnika usluga ili konkurencije(legalni turistički vodiči), što je očito nedovoljno za efikasno rješavanje problema nelegalnog rada vodiča.
Problem je dodatno usložnjen činjenicom da su turistički vodiči obveznici fiskalizacije i korištenja fiskalne kase u obavljanju svoje djelatnosti. Nadzor nad provođenjem odredbi Zakona o fiskalizaciji provodi Porezna uprava FBiH, u okviru svojih nadležnosti. Neprijavljivanjem i radom na crno, mnogi turistički vodiči zaobilaze izmirivanje i svojih poreskih obaveza.
S obzirom na ozbiljnost problema i hitnost rješavanja nelegalnog rada turističkih vodiča, a u skladu sa zakonskim nadležnostima i mogućnostima, smatramo da je potrebno pojačati inspekcijski nadzor od strane kantonalnih ali i federalnih tržišno-inspekcijskih organa, uz donošenje planskih aktivnosti koje bi trajale određeni vremenski period. Naime, shodno Članu 58. Zakona o turističkoj djelatnosti, inspekcijski nadzor nad provođenjem navedenog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te pojedinačih akata, uslova i načina rada, nadziranih davatelja turističkih usluga, provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti.
Takođe napominjemo da je Ministarstvo privrede, na upit Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u januaru 2014.godine, dostavilo svoj prijedlog za dopunu Programa rada Inspekcije za 2014.godinu, da je " u oblasti turizma u narednom periodu neophodno pojačati inspekcijski nadzor nad radom turističkih vodiča na području Grada i Kantona Sarajevo". Po našem saznanju, pojačani inspekcijski nadzor u oblasti turizma jedna je od mjera usvojenih Programom rada Inspekcije za 2014.godinu.
Na osnovu svega iznesenog, Ministarstvo privrede je 15.05.2014.godine pokrenulo Inicijativu nadležnom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kao donosiocu Zakona o turističkoj djelatnosti, da uputi zahtjev nadležnim inspekcijskim organima i Poreskoj upravi FBiH za hitnu, organizovanu i pojačanu kontrolu rada turističkih vodiča