Podnosim inicijativu kojom zatijevam foriranje nezavisne i ekspertne skupštinske komisije, koja će u saradnji sa nadležnim organima (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti) provjeriti sve sumnjive postupe pojedinih rukovodilaca uprave policije u vezi sa odre

Efendić Faruk
Inicijativa

Podnosim inicijativu kojom zatijevam foriranje nezavisne i ekspertne skupštinske komisije, koja će  u saradnji sa nadležnim organima (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti) provjeriti sve sumnjive postupe pojedinih rukovodilaca uprave policije u vezi sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te taj Izvještaj dostaviti Skupštini KS na razmatranje i dalje postupanje. Sa posebnom pažnjom potrebno je razmotriti sve postupke koji se provode u okviru realizacije prijema po konkursu za pozicije mlađi inspektor i policajac u MUP-u KS, te do okončanja ove provjere obustaviti sve dalje aktivnosti u vezi prijema po ovom konkursu.

OBRAZLOŽENJE
    Nakon nezakonitog prijema namještenika u Upravu policije, u ljeto 2012. godine, čime su grubo prekršene odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH 54/05 i 12/09) i zbog čega se još uvijek vrši istraga unutar nadležne komisije Parlamenta BiH, a znog čega su pojedini policijski rukovodioci i prijavljeni Tužilaštvu BiH, ponovo se unutar MUP-a KS dešavaju aktivnosti koje su na liniji sumnje u protivzakonito postupanje, kada je u pitanju oblast zaštite tajnih podataka.
    Naime, ministar MUP-a KS je, na prijedlog nenadležne organizacione jedinice 8.5.2013. potpisao Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u MUP-u KS, broj i-01-34/13.
    Ovom Odlukom prestaje obaveza sigurnosnih provjera, koje su propisane u Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH (Čl. 30 i 31), za oko 1.000 radnih mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS. Ovim postupkom će u posjed tajnih podataka o građanima i manipulaciju sa podacima građana vršiti osobe koje nemaju potvrdu nadležnog sigurnosnog organa (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti BiH) da mogu raspolagati ili obrađivati takve podatke. Na ovaj način, očigledno se želi izbjeći sljedeće:
•    Završetak sigurnosne provjere koju trenutno vrše SIPA i OSA, za oko 500 policijskih službenika, čime će se abolirati svi policijski službenici kojima bi, zbog različitih razloga mogla biti uskraćena sigurnosna dozvola (poznati su nam brojni slučajevi da se zbog, recimo falsificiranih diploma pojedinih policijskih službenika, takve zabrane izriču). Svi će oni i dalje moći raspolagati tajnim podacima građana, iako su bili počinioci ozbiljnih nezakonitih postupaka.
•    Izbjeći sigurnosna provjera za kandidate koji se, prema aktuelnom konkursu trebaju primiti na pozicije sa činom mlađi inspektor i policajac, čime bi bilo omogućeno zaposlenje u status policijskih službenika osobama koje imaju ozbiljne sigurnosne zapreke zbog protivpravnog i nezakonitog ponašanja u svojoj prošlosti.
•    Neopravdano skratiti procedura prijema kandidata za prijem u čin mlađi inspektor i policajac, iako je u konkursu za ove pozicije bila propisana obaveza završetka svih zakonom propisanih sigurnosnih provjera prije konačnog odabira i slanja na školovanje u Policijsku akademiju u MUP FBiH.
    Odlukom su ukinuta radna mjesta policajaca i inspektora preko koji se najvećim dijelom obavlja sav operativni policijski rad u vezi sa predmetima povjerljive prirode, s oznakom tajnosti, što podrazumijeva da bi ovaj posao mogli obavljati samo rukovodioci, bez da u ove aktivnosti uključuju policijske službenike kojima je u opisu posla operativno policijsko djelovanje, čime bi nastupilo potpuno blokiranje rada MUP-a KS, kada su u pitanju predmeti s oznakom tajnosti.