Ko je nadležan da odgovori na moje poslaničko pitanje u vezi odluke Skupštine na 22. Radnoj sjednici koje se odnosi na Program kapitalnih ulaganja ZZO KS u Zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godine?

Naser Nabil
Pitanje

„Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo donijela je odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana Kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013. godine. Da li je donošenje navedene odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskim osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.“

Zastupnik ističe da je dobio odgovor na ovo poslaničko pitanje, postavljeno na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, od Ministarstva pravde i uprave te Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, koji su se oglasili nenadležnim, pa ponovo postavlja pitanja:

Plan kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011. – 2013. godina sačinjen je u skladu sa članom 15. Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona za 2011.godinu, na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost na sjednici održanoj 31.03.2011.godine. Ovim planom je utvrđeno da će se sredstva planirana za kapitalna ulaganja rasporediti zdravstvenim ustanovama prema Planu investicija koji će donijeti Upravni odbor Zavoda uz saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo. U skladu sa tim Zavod zdravstvenog osiguranja KS je sačinio Plan kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013.godina i isti dostavio ovom Ministarstvu, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na saglasnost. Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 28.06.2011.godine dala saglasnost na Plan kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011. – 2013. godina.
Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011–2013.godina, usvojene su na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.12.2012.godine, u skladu sa Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu (članom 3, r.br. 2.13.3., konto 615121-kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama), koje su takođe usvojene na istoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.
Ovo ministarstvo nije nadležno da cijeni zakonitost odluka donešenih od strane Skupštine Kantona Sarajevo.
Članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da Kanton osigurava sredstva za investicijska ulaganja i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.
Zbog ograničenih finansijskih mogućnosti u Budžetu Kantona Sarajevo za period 2011.-2013.godina nisu osigurana tražena finansijska sredstva neophodna za kapitalna ulaganja u javnim zdravstvenim ustanovama, a posebno za opremanje Centralnog medicinskog bloka KCUS, kao i opremanje ostalih javnih zdravstvenih ustanova. Izgradnja i rekonstrukcija zdravstvenih objekata i nabavka nove, odnosno zamjena dotrajale i amortizovane opreme je uslov za nesmetano obavljenje djelatnosti za koje su ove ustanove i osnovane, te normalno i kontinuirano funkcionisanje zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo.
Iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu usmjereno je 1.215.804,90 KM za kapitalna ulaganja u javne zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo, u 2012. godini 1.937.793,39 KM, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu planirana su sredstva u iznosu od 858.000 KM za kapitalna ulaganja, što ne osigurava ni minimalne potrebe zdravstvenih ustanova čiji osnivač je Kanton Sarajevo.
S toga su sredstva za ove namjene planirana u Finansijskom planu prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011-2013.godinu. Realizaciju planiranih sredstava, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, obavljaju po prvi put javne zdravstvene ustanove, a ne Zavod zdravstvenog osiguranja KS.
Na ovaj način je omogućeno da se izgrađeni prostori Centralnog medicinskog bloka KCUS, koji su finansirani sredstvima kredita Saudijskog fonda za razvoj, opreme i stave u funkciju, da se za ostale javne zdravstvene ustanove nabavi nužna oprema, neophodna za rad ustanova, te da se osiguranicima Kantona Sarajevo omogući nesmetano pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga.

„. Ko je nadležan da odgovori na moje poslaničko pitanje u vezi odluke Skupštine na 22. Radnoj sjednici koje se odnosi na Program kapitalnih ulaganja ZZO KS u Zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013 godine?

Želim da mi se odgovori od strane nadležnog organa u tri riječi:da li je odluka koju je donijela Skupština zakonita ili nezakonita?“

Odgovor: 

Ministarstvo pravde i uprave ostaje kod odgovora na zastupničko pitanje koje je dostavilo aktom broj o3-07-02-8693/13 od 16.04.2013. godine, u kojem smo odgovorili i na pitanje koji je organ nadležan da da odgovor na ovo zastupničko pitanje.