Izmjene zakona o visokom obrazovanju

Fazlija Nedžad
Pitanje

Potaknuti obraćanjem Zbora studenata fakulteta grupacije medicinskih nauka, u ime
Kluba Zastupnika SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu za
izmjenu Zakona o visokom obrazovanju i to:
Člana 79. (Retroaktivna primjena), stava (2) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:43/08, Prečišćeni tekst, „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10) u dijelu koji se odnosi na obavezu da se započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine, na sljedeći način:

U Članu 79. (Retroaktivna primjena), na kraju stava (2) nakon teksta: „do 30.09.2015. godine.“ umjesto tačke dodaje se zarez i novi tekst koji glasi: „ a studenti fakulteta medicinske grupacije nauka do 30.09.2017. godine“.

OBRAZLOŽENJE:

- ciklus studija na fakultetima medicinske grupe nauka po starom nastavnom planu i programu je za jednu do dvije godine duži od ciklusa studija na većini fakulteta društvenih i prirodnih nauka, što zakonodavac nije uzeo u obzir prilikom određivanja krajnjeg roka završetka započetog studija i čime se studenti ovih fakulteta dovode u neravnopravan položaj u odnosu na studente ostalih fakulteta. Zakon o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj propisuje da studenti upisani na osnovne četvorogodišnje studije prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti ove studije prema započetom planu i programu studija, najduže do kraja 2014/15. godine, osim studenata upisanih na osnovne studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2017/18. godine. Iz prethodne činjenice vidljivo je različito tretiranje istog problema i pored iskazanog opredjeljenja za harmonizacijom zakonskih odredbi i jednakopravnosti građana na nivou cijele Bosne i Hercegovine, pri čemu je od strane Republike Srpske uvažena činjenica različite dužine trajanja studijskog ciklusa;
- obimnost i težina nastavnog plana i programa;
- značajan udio praktičnog rada u nastavnom procesu, sa striktnom obavezom prisustva na svim oblicima nastave,
- većina fakulteta na Univerzitetu su, po našim saznanjima, ovoj kategoriji studenata omogućili tzv. „bezuslovni studij“ i prelazak u narednu godinu studija bez obzira na broj položenih ispita, što je na fakultetima medicinskih nauka praktično neizvodivo i kontraproduktivno iz potpuno jasnih razloga;
- značajan broj studenata koji bi bili pogođeni ukoliko se ne izvrši predložena izmjena Zakona, po našim prelimanarnim podacima radi se o više od 400 studenata na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu;
- evidentan deficit kadrova sva tri usmjerenja na nivou Bosne i Hercegovine koji se, imajući u vidu sadašnja kretanja u društvu i izražen odliv kadrova prema zemljama Evropske unije, može samo produbljivati;
- donošenje predmetne izmjene zakona ne uzrokuje izdvajanje značajnijih finansijskih sredstava, obzirom da se radi o završnim godinama studija, gdje se najveći dio nastavnog procesa odvija po manjim grupama studenata, bez obzira da li se radi o starom ili Bolonjskom nastavnom planu i programu. Sa druge strane, imajući u vidu veliku podudarnost nastavnih predmeta u oba nastavna procesa, u značajnom mjeri je moguća i organizacija zajedničkih predavanja.

Ovim je obuhvaćena samo medicinska grupacija fakulteta, a po našim sazanjima na pojedinim fakultetima Univerziteta Sarajevo je prisutan isti problem.

Imajući u vidu naprijed iznesene činjenice uvjereni smo da će Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo imati razumijevanja i izaći u susret zahtjevu studenata i u odgovarajućoj zakonskoj proceduri donijeti predloženu izmjenu Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.