Inicijativa za osnivanje posebnog fonda, odnosno podsekcije za podršku objavljivanju djela naučnog i stručnog karaktera

Hodžić Dževad
Inicijativa

„Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, odnosno prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i prema Ministarstvu kulture i sporta da u okviru svojih nadležnosti, a u okviru raspoloživih i planiranih sredstava za naučna istraživanja i kulturene manifetacije osnuju poseban fond, odnosno podsekciju za podršku objavljivanju djela naučnog i stručnog karaktera. To je potrebno učiniti zbog toga što prema sadašnjem stanju stvari, ni na jednom nivou vlasti ne postoji adekvatna i specifična podrška za objavljivanje knjiga naučno-istraživačkog i stručnog karaktera.“    

Odgovor: 

Prema programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu predviđeno je donošenje novog Zakona o  naučnoistraživačkoj djelatnosti, s čim u vezi vas obavještavamo da ćemo u postupku izrade pomenutog Zakona razmotriti mogućnost implementacije Vaše inicijative.