Inicijativa za izradu Kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava na osnovu Standarda i normativa.

Talović Munir
Inicijativa

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo shodno članu 140. Zakona o visokom obrazovanju, pristupi izradi Kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava na osnovu Standarda i normativa. Istim zakonom u članu 144. stav 2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u saradnji sa Ministarstvom finansija a na prijedlog Upravnog odbora Visokoškolske ustanove, dužno je donijeti Pravilnik o utrošku vanbudžetskih sredstava,"