Inicijativa o donošenju Zakona o azilu pasa

Zeković Enes
Inicijativa

Zastupnik Enes Zeković, na 26.-oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio je slijedeća  pitanja ;

  • „Želio bih kao poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo da znam ko je vlasnik Azila u Prači? Da li je to Kanton ili neko drugi? Koliko su Kanton i Vlada Kantona Sarajevo izdvojili sredstava za izgradnju azila u Prači“?
  • „Da li su ovi navedeni koji su raspisali javni konkurs registrovani za djelatnost koje treba da obavljaju“?
  • „Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala  Kantonalna veterinarska stanica“?

Takođe, od strane zastupnika Enesa Zekovića pokrenuta je i slijedeća inicijativa:

  • „Pokrećem inicijativu o donošenju Zakona o azilu pasa. Psi lutalice koji se u čoporu nalaze na ulicama našeg grada, predstavljaju veliku opasnost za sve građane, posebno za djecu. Svakodnevno smo svjedoci brojnih incidenata. Otvaranjem ovog azila imati će mo dvostruku korist, kako za pse, tako i za građane. Zakon o zaštiti životinja je jedan od Zakona koji moramo usvojiti na putu za kandidaturu u EU.“ 
Odgovor: 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

U pogledu navedenih pitanja ovim putem Vas obavještavamo slijedeće:

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je kao supotpisnik Ugovora o iznajmljivanju Kompleksa objekata skloništa za napuštene i izgubljene životinje u Prači  pod brojem 07-06-14-23937-1 od 28.03.2012.godine izdvojilo 34.412,48 KM za navedene namjene, a prema članu XIV (obaveze Zakupaca).

Sve aktivnosti u vezi ostalih postavljenih pitanja  je vršilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je bilo supotpisnik navedenog ugovora zajedno sa devet općina i Gradom Sarajevom.

Napomene radi, dana 16.04.2013.godine budžetski inspektor ispred Sektora za nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo pri Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo je izvršio pregled i uvid i ujedno je sačinjen Zapisnik o izvršenom pregledu, a po pismenoj predstavci firme „MURAI-KOMERC d.o.o. Vogošća, te ukoliko isti bude potreban ovo ministarstvo može dostaviti kopiju Zapisnika.

U pogledu pokretanja inicijative o donošenju Zakona o azilu pasa, istićemo da ovo ministarstvo podržava navedenu inicijativu sa utvrđivanjem nadležnosti ko treba isti da donese s obzirom na nadležnosti iz Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Molimo nadležne službe da za tražene odgovore na ostala postavljena poslanička pitanja upute ista prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. 

S poštovanjem, 

MINISTAR

Zlatko Petrović, dipl.pravnik