Da li u MUP-u KS postoji ova oprema, da li se koristi, da li neko i po čijem nalogu prisluškuje telefone rukovodioca političkih stranaka i zastupnika?

Fazlija Nedžad
Pitanje

„Da li u MUP-u KS postoji ova oprema, da li se koristi, da li neko i po čijem nalogu prisluškuje telefone rukovodioca političkih stranaka i zastupnika, da li u Zavodu za informatiku i statistiku KS takođe postoje uređaji za određena praćenja zastupnika i uposlenika, da li su pojedini političari i zastupnici neka prijetnja ovom Kantonu pa ih se treba pratiti i nadzirati njihov rad“?

Odgovor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja odgovor na segment pitanja koji se odnosi na rad i nadležnost ministarstva.

U skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo Kriminalističko-obavještajna jedinica ima nadležnost da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku F BiH, preduzima posebnu istražnu radnju: nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija.( član 130. stav 2. tačka a Zakona o krivičnom postupku FBiH).

Naprijed navedena istražna radnja preduzima se  isključivo na osnovu naredbe nadležnog Suda, postojećom informatičko- tehničkom opremom registriranom u Ministarstvu sigurnosti BiH, a   instaliranom  u službenim prostorijama Kriminalističko-obavještajne  jedinice u okviru  Sistema za zakonito presretanje i monitoring telekomunikacija za potrebe policijskih agencija u BiH koji je uspostavljen na osnovu Memoranduma o razumjevanju između Ministartsva sigurnosti BiH i Policijskih agencija BiH ( memorandum na snazi od  dana 02.10.2007.godine).

Instalirana oprema se stavlja u funkciju i koristi isključivo  uz primjenu   “Standardnih operativnih procedura za nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija  putem  sistema  za zakonito presretanje telekomunikacija”

(procedure usvojene od strane Upravljačkog odbora dana 14.11.2008.godine)   te  uz  administraciju, tehničku pomoć  i monitoring Državne agencije za istrage i zaštitu BiH.

Time je, sa stanovišta  odredbi Zakona o krivičnom postupku FBiH ( Glava IX- Posebne istražne radnje, članovi: 130 do 136) te sa stanovišta administrativnih  i informatičko-tehničkih rješenja te usvojenih procedura državnog  Sistema za zakonito presretanje telekomunikacija, potpuno isključena mogućnost   da  policijski službenici Kriminalističko-obavještajne jedinice,  samoinicijativno i  samostalno, bez nadzora nadležnih organa,  stavljaju u funkciju i koriste instaliranu opremu za zakonito presretanje  telekomunikacija na osnovu čega se  odgovorno može potvrditi da u okviru navedene Jedinice  ne postoje slučajevi nezakonitog presretanja telekomunikacija.

U vezi sa naprijed navedenim, a radi sveobuhvatnog odgovora na predmetno poslaničko pitanje, bitno je ukazati na odredbe člana 133.stav 3. ZKP-a FBiH po kojem  nadležni Sudija za prethodni postupak ima ovlasti i  obavezu “bez odlaganja, a  nakon preduzimanja radnji iz člana 130. ovog Zakona, obavjesti osobu protiv koje je radnja bila preduzeta. Osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je provedena mjera”.  

M I N I S T A R

Dipl. pravnik Nermin Pećanac