Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
11.2021
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Komentar na rok: 
decembar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu