Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
10.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Komentar na rok: 
decembar 2018-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu