Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
06.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
oktobar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu