Vlada KS usvojila Listu supervizora u procedurama zapošljavanja u javnom sektoru

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici dala je  saglasnost na Listu supervizora koji je sačinio i vodi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
Ovu Listu  čine lica zaposlena u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, kao i druga lica (akademska zajednica, nevladin sektor, organi državne službe i sl.).
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo vodit će i blagovremeno ažurirati Listu supervizora koji će za ove potrebe imati i posebne  akreditacije.
Vlada je zadužila  Ured da od Agencije za zaštitu ličnih podataka  BiH pribavi mišljenje o javnoj objavi Liste supervizora te da o tome upozna Vladu Kantona.
Podsjećanja radi, članom 13. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u cjelokupnom javnom sektoru u postupak zapošljavanja u institucijama na koje se Uredba odnosi, uveden je institut supervizora, kao inovativno rješenje i svojevrstan novitet u postupku zapošljavanja.
Namjera Vlade Kantona Sarajevo je da se u postupcima zapošljavanja u javnom sektoru uključe i dodatni korektivni faktori i rješenja, kojima taj proces dobija novu dimenziju. Uloga supervizora je da prati i nadgleda primjenu odredbi Uredbe i tok postupka po raspisanom javnom oglasu za prijem u radni odnos. U tom procesu isti ima značajna ovlaštenja i jednu od presudnih uloga na krajnji ishod procesa.