Tačke dnevnog reda van Programa rada

4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-15818-2.1/11 od 04.05.2011. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima;


9. Prijedlog odluke kojom se odobrava prijenos dionica "Hidrogradnje" d.d. Sarajevo, evidentiran kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herce


10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja;


12. Prijedlog odluke o posebnom označavanju većih krakova pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo


12. Prijedlog odluke o davanju naziva ulicama u mjesnim zajednicama „Breka – Koševo II“ i „Pionirska dolina – Nahorevo“na području Općine Centar Sarajevo;


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2010. godinu


14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godine


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godine


16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Narodno pozorište Sarajevo“ za 2010. godinu


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2010. godinu


18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Pozorište mladih“ za 2010. godinu


19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kamerni teatar '55“ za 2010. godinu


20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2010. godinu;


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo“ za 2010. godinu


22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ za 2010. godinu


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ za 2010. godinu


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ za 2010. godinu


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum Sarajevo“ za 2010. godinu


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Sarajevo“ za 2010. godinu


4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Kantona Sarajevo;


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;


7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine


3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

11. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo;


13. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2010. godinu


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2010. godinu, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


16. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2010. godinu;


17. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2010. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.1


18. Izvještaj o radu Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa finansijskim pokazateljima;