Tačke dnevnog reda van Programa rada

9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju


8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

6. Prijedlog odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2011. godinu


10. 2 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


10. 1 Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o obrazovanju Komisije za sport Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o posebnom označavanju većih krakova pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju naziva novosagrađenom mostu u naselju Obhodža na području Općine Stari Grad Sarajevo


14. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


15. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


Zapisnik sa 4 sjednice SKS


Informacija o dostignutom stepenu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Kantonu Sarajevu


Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2011. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja


7.Radna sjednica- prvi nastavak

9. Prijedlog Odluke o davanju naziva ulicama u mjesnim zajednicama „Breka – Koševo II“ i „Pionirska dolina – Nahorevo“na području Općine Centar Sarajevo


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar


Zapisnik sa Šeste Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


Izvještaj o poslovanju KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu;


Informacija o rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje vode Butila


Izvještaj o poslovanju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža za 2010. godinu


Izvještaj o radu i poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu


Dopunski materijal


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo


Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo u 2010. godini


Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu


Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminalitetu, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – juni 2011. godine


7. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke kojom se odobrava prijenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiran kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herceg


5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje imovinom Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kupovinu-pribavljanje nekretnina


7. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta "Sanacija i remont jednokolosječne tramvajske pruge u Sarajevu, ul. Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita, od Baščaršije do "S" krivine na Marijin Dvoru u dužini od cca 2200 metara