Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Predsjedavajuća je informisala da postoji Odluka o razrješenju zamjenika pravobranioca o kojoj se Skupština prvo mora izjasniti kako bi se mogao imenovati novi zamjenik. Prijedlog odluke o razrješenju poslanici su dobili na pauzi, koja je napravljena u tu svrhu.

U nastavku, predsjedavajuća je pozvala poslanike da pristupe izjašnjavanju o razrješenju zamjenika pravobranioca i SKUPŠTINA JE SA 24 GLASA “ZA” I 6 “UZDRŽANIH” RAZRIJEŠILA DOSADAŠNJU ZAMJENICU PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO  SENKU KULOVIĆ.

NADALJE, PREDSJEDAVAJUĆA JE POZVALA POSLANIKE NA IZJAŠNJAVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (25 “ZA”, 8 “UZDRŽANIH”)DONIJELA ODLUKU O IMENOVANJU ATE TEFTEDARIJA ZA ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO.